بررسی وضعیت جنین آزاري و فاکتورهاي مساعدکننده آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال 1391

علوي مجد, حمید and شیخان, زهره and ازگلی, گیتی and آرمند, مریم and ساعی قره ناز, مرضیه (2016) بررسی وضعیت جنین آزاري و فاکتورهاي مساعدکننده آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال 1391. IJOGI, 19 (12). pp. 1-9.

[img]
Preview
Text
430.pdf

Download (461kB) | Preview

Abstract

جنینآزاري، یک بحران در وضعیت بهداشت عمومی است؛ چرا که منجر به آسیب جبرانناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادي میشود. به لحاظ اهمیت فراوان این موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت جنینآزاري و فاکتورهاي مساعدکننده آن انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1391بر روي 250زن باردار مراجعهکننده به بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه اطلاعات فردي، پرسشنامه افسردگی بک و اضطراب اشپیل برگر و همچنین پرسشنامهاي شامل سؤالاتی در زمینه جنینآزاري و عوامل مؤثر بر آن بود. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماري ) SPSSنسخه (18و آزمون هاي کاي دو و تست دقیق فیشر انجام شد. میزان pکمتر از 0/05معنادار در نظر گرفته شود. یافتهها: در این مطالعه بین آگاهی از تعداد مراقبتهاي دوران پره ناتال، آگاهی از فواید و مضرات انجام سونوگرافی و همچنین استعمال سیگار و مواد مخدر در بارداري با تحصیلات زنان و همسرانشان تفاوت آماري معناداري وجود داشت ) .(p<0/05بین خشونت کلامی و خشونت فیزیکی در پاسخ به حرکات جنین با ناخواسته بودن بارداري و ناخواسته بودن جنسیت جنین تفاوت آماري معناداري وجود داشت ) .(p<0/001همچنین بین خشونت فیزیکی همسر به منظور آسیب رساندن به جنین با حاملگی ناخواسته ) ،(p<0/001ناخواسته بودن جنسیت جنین ) ،(p=0/004مشکلات خانوادگی ) (p<0/001و مدت زمان سپري شده از ازدواج تفاوت آماري معناداري وجود داشت. نتیجه گیري: از جمله شایعترین فاکتورهاي مساعد کننده جنینآزاري عدم آگاهی مادر از تعداد دفعات مراقبت هاي بارداري، مضرات استعمال سیگار در بارداري، فواید و مضرات سونوگرافی در بارداري، عدم دریافت مراقبتهاي بارداري، ناخواسته بودن جنسیت جنین و استعمال سیگار توسط همسر میباشد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: جنین آزاري، خشونت، زنان باردار، سوء مصرف مواد
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 30 Sep 2018 05:42
Last Modified: 30 Sep 2018 05:42
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/5125

Actions (login required)

View Item View Item