و عفونت سايتومگالوويروس در گيرندگان پيوند کليه MICA ژن rs بررسي همراهي چندشکلي 1051792

گوزلي, پريسا and زينال زاده, نرگس and خلج کندري, محمد and اردلان, محمدرضا and فرزامي کيا, نگين و عفونت سايتومگالوويروس در گيرندگان پيوند کليه MICA ژن rs بررسي همراهي چندشکلي 1051792. مجله مطالعات علوم پزشکي, 32 (9).

[img] Text
2 Ghozali A-10-4077-2.pdf

Download (586kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: عفونت سايتومگالوويروس يکي از شايعترين عفونتها در گيرندگان پيوند کليه است. اين افراد به دليل مصرف داروهاي سرکوبکننده ايمني، يک پروتئين مرتبط با استرس را کد ميکند MICA سيستم ايمني ضعيفي دارند و عوارض ابتلا به عفونت مذکور شامل رد پيوند، در آنها قابلمشاهده هست. ژن هست که منجر به MICA يکي از چندشکليهاي تک نوکلئوتيدي ژن rs که در پاسخدهي به ويروس در سلولهاي آلوده و نيز در سرطانها نقش دارد. 1051792 به گيرنده (MICA-129Val) و اتصال ضعيف (MICA-129Met) يک جهش غير هممعني ميشود و دو آلل حاصل از اين جايگزيني داراي ويژگي اتصال قوي و عفونت سايتومگالوويروس در گيرندگان پيوند کليه در يک جمعيت MICA rs هستند. هدف از مطالعه حاضر، بررسي همراهي چندشکلي 1051792 NKG2D از شمال غرب ايران بود. مواد و روش کار: نمونههاي موردبررسي شامل ۵۱ فرد بيمار گيرنده پيوند کليه با عفونت سايتومگالوويروس و ۵۰ فرد کنترل گيرنده پيوند کليه بدون عفونت تعيين شدند. PCR-RFLP سايتومگالوويروس بودند. ژنوتيپها با استفاده از روش ۴۸ و ۳۶ درصد به دست آمدند و ، ۳۷ و در گروه کنترل ۱۶ / ۴۵ و ۲۵ /۰۹ ،۱۷/ در گروه بيمار به ترتيب ۶۴ GG و AG ،AA يافتهها: درصد فراواني ژنوتيپهاي .(p> طبق بررسيهاي آماري، توزيع ژنوتيپها و آللها در ميان گروههاي کنترل و بيمار تفاوت معناداري نداشت ( ۰,۰۵ و استعداد ابتلا به عفونت سايتومگالوويروس در گيرندگان پيوند کليه حمايت MICA rs بحث و نتيجهگيري: نتايج مطالعه حاضر از همراهي چندشکلي 1051792 نميکند. اين مسئله لزوم بررسي ساير چندشکليهاي ژنتيکي کانديد در جمعيت موردمطالعه را نشان ميدهد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: .MICA-129Met/Val ،MICA ژن ،rs کليدواژهها: عفونت سايتومگالوويروس، پيوند کليه، 1051792
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 05 Nov 2022 08:01
Last Modified: 05 Nov 2022 08:01
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6504

Actions (login required)

View Item View Item