روانسنجي پرسشنامه خودمديريتي ديابت در بيماران مبتلا به ديابت

حسينزادگان, فريبا and عظيمزاده, رقيه and پريزاد, ناصر and اسماعيلي, رقيه and علينژاد, وحيد and همتي مسلک پاک, معصومه (2021) روانسنجي پرسشنامه خودمديريتي ديابت در بيماران مبتلا به ديابت. مجله پرستاري و مامايي, 19 (2).

[img] Text
3 Hoseinzadeghan A-10-2412-3.pdf

Download (682kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: ماهيت پيشرونده ديابت و عوارض مزمن آن شرايط بغرنجي را فراهم آورده که مقابله با آن، تمرکز و توجه ويژهاي را بر مداخلات تغيير رفتار سلامتي منجمله خود مديريتي ميطلبد و دستيابي به آن مستلزم بهکارگيري ابزارهاي معتبر در اين زمينه ميباشد. مطالعه حاضر باهدف تعيين ويژگيهاي روانسنجي فرم اصلاحشده پرسشنامه خود مديريتي ديابت انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر يک پژوهش روششناختي بود که در آن ۱۸۰ بيمار مبتلا به ديابت از انجمن ديابت و دو مرکز آموزشي درماني شهر اروميه با روش به فارسي Backward- Forward نمونهگيري در دسترس، وارد مطالعه گرديدند. در ابتدا نسخه اصلي پرسشنامه خودمديريتي ديابت با استفاده از روش استاندارد ترجمه گرديد. روايي ابزار از طريق بررسي روايي صوري، محتوايي و انجام تحليل عامل تأييدي بررسي شد. پايايي پرسشنامه با روش همساني دروني (آلفاي نسخه ۸,۸ به کار گرفته شدند. LISREL نسخه ۱۶ و SPSS کرونباخ) ارزيابي شد. در مطالعه حاضر نرمافزارهاي يافتهها: طبق نتايج تحليل عاملي تأييدي، مقادير بار عاملي گويهها همگي معنادار بوده و چهاربعدي که در ابزار اصلي معرفي شده بود با مقادير قابلقبول تأييد ۰ به دست آمد. /۶۶ – ۰/ ۰ و براي ابعاد ابزار بين ۸۵ / گرديد. پايايي ابزار به روش همساني دروني (آلفاي کرونباخ ) براي کل ابزار ۸۸ بحث و نتيجهگيري: اين مطالعه نشان داد که نسخه تعديلشده فارسي پرسشنامه خود مديريتي ديابت با ۲۷ عيارت معتبر و پايا ميباشد و ميتواند جهت سنجش خود مديريتي در بيماران مبتلا به ديابت مورداستفاده قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ديابت مليتوس، خود مديريتي، روانسنجي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 03 Nov 2022 15:46
Last Modified: 15 May 2023 08:31
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6558

Actions (login required)

View Item View Item