تأثير مسير شغلي متنوع بر بهزيستي روانشناختي پرستاران (مورد مطالعه: بيمارستانهاي دولتي شهر خرمآباد)

حسنوند, علي and عارفنژاد, محسن and سليماني, اسما (2021) تأثير مسير شغلي متنوع بر بهزيستي روانشناختي پرستاران (مورد مطالعه: بيمارستانهاي دولتي شهر خرمآباد). مجله پرستاري و مامايي, 19 (3).

Full text not available from this repository.

Abstract

پيشزمينه و هدف: با توجه به وضعيت بيماري کرونا و همهگيري آن، کادر درمان بهخصوص پرستاران، نقش کليدي در کنترل و درمان اپيدمي کرونا دارند. با اين تفاسير بايد بر نقش اساسي پرستاران بهعنوان بازوي قدرتمند بيمارستانها اذعان داشت. علاوه بر خدماتي که پرستاران به بيمار ارائه ميدهند، نوع ارتباط و نحوهي برخورد آنها با بيماران تأثير بسيار زيادي بر روند درمان و رضايت بيماران دارد که ميتوان دريافت کيفيت برقراري ارتباط با بيمار و ارائه خدمات درماني به او تحت تأثير مستقيم رضايتمندي پرستار هست. رضايت و آرامش پرستاران تا حد زيادي تعيينکننده کيفيت مراقبتهاي بهداشتي است لذا هدف اين پژوهش بررسي تأثير مسير شغلي متنوع بر بهزيستي روانشناختي پرستاران در راستاي بهبود بهرهوري آنها بوده است. مواد و روش کار: اين پژوهش ازنظر روش و ماهيت، توصيفي- همبستگي و ازنظر هدف، کاربردي است. جامعه آماري پژوهش حاضر پرستاران بيمارستانهاي دولتي شهر خرمآباد در بازه زماني مهرماه تا آذرماه سال ١٣٩٩ ميباشند. با توجه به اينکه حجم جامعه آماري ٤٥٠ نفر بود بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ٢١٠ نفر برآورد شد. روش نمونهگيري در اين پژوهش بهصورت، نمونهگيري در دسترس، ميباشد. براي جمعآوري اطلاعات، از پرسشنامههاي استاندارد و جهت ( سنجش متغير مسير شغلي متنوع، از پرسشنامه بريسکو و همکاران ( ٢٠٠٦ ) و همچنين براي سنجش متغير بهزيستي روانشناختي از پرسشنامه ريف ( ٢٠٠٢ استفاده گرديد.. براي قابليت اطمينان (پايايي) سازگاري دروني از دو معيار ضريب آلفاي کرونباخ و قابليت اطمينان سازه (پايايي ترکيبي) براي مناسب بودن مدل راهحلي PLS در مدل GOF استفاده شد. شاخص (AVE) اندازهگيري استفاده شد. در اين تحقيق براي سنجش روايي همگرا از ميانگين واريانس استخراجشده براي بررسي برازش کلي مدل بوده و بين صفر تا يک قرار دارد و مقادير نزديک به يک نشانگر کيفيت مناسب مدل هستند. ٠ بود که نشاندهنده سازگاري دروني بالا ميباشد. همچنين قابليت اطمينان سازه (پايايي ترکيبي) / يافتهها: مقدار آلفاي کرونباخ بهدستآمده بيشتر از ٧٠ ٠ / ٠ بود و بر اساس نظر فورنل و لارکر ( ١٩٨١ ) از پايايي مناسبي برخوردار ميباشد. همچنين بارهاي عاملي براي گويهها بيشتر از ٤٠ / بهدستآمده بيشتر از ٧٠ AVE ٠ بزرگتر باشد. مقدار همه / از ٥ AVE بود که بر اساس نظر هير و همکاران ازنظر آماري معنيدار (قابلقبول) هستند. روايي همگرا زماني وجود دارد که ٠ بود که بر اساس نظر فورنل و لارکر نشاندهنده روايي همگراي مناسب ميباشد. براي بررسي و آزمون مدل از روش / بهدستآمده در اين مطالعه بيشتر از ٥٠ ٠ برازش بسيار مناسب مدل کلي تأييد / به ميزان ٥٩٥ GOF استفاده شد. با توجه به مقدار بهدستآمده براي PLS مدلسازي معادلات ساختاري و نرمافزار نشان داد که در سطح اطمينان ٩٥ درصد فرضيه تحقيق تأييد ميشود. Smart PLS ميگردد. نتايج مدلسازي معادلات ساختاري با استفاده از نرمافزار نتيجهگيري کلي: نتايج در سطح اطمينان ٩٥ % حاکي از آن است که مسير شغلي متنوع تأثير مثبت و معنيداري بر بهزيستي روانشناختي دارد. با توجه به نتايج تحقيق ميتوان با دادن استقلال و آزادي عمل بيشتر به پرستاران بر بهزيستي روانشناختي پرستاران تأثير مطلوب گذاشت. همچنين ميتوان با ارتقاي مهارتهاي شخصي و تخصصي و ايجاد فضاي خلاقيت در بيمارستانها بر نحوهي ارتباط و کيفيت خدمات ارائهشده توسط پرستارآنکه خود معلول رضايتمندي اين قشر است تأثير مثبت گذاشت

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بهزيستي روانشناختي، مسير شغلي، مسير شغلي متنوع
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 03 Nov 2022 15:45
Last Modified: 15 May 2023 08:17
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6567

Actions (login required)

View Item View Item