تأثير آموزش هوش هيجاني بر تابآوري همسران بيماران داراي اختلال اسکيزوفرني

عبادي, زينب and ضيغمي, رضا and هاشمي, سيده زهرا and رنجبران, مهدي (2021) تأثير آموزش هوش هيجاني بر تابآوري همسران بيماران داراي اختلال اسکيزوفرني. مجله پرستاري و مامايي, 19 (3).

[img] Text
7 Ebadi A-10-2953-2.pdf

Download (554kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: تابآوري فرآيند توانايي يا پيامد سازگاري موفقيتآميز با شرايط تهديدکننده است. پژوهش حاضر باهدف تعيين تأثير آموزش هوش هيجاني، بر تابآوري همسران بيماران داراي اختلال اسکيزوفرني انجام شد. مواد و روش کار: در اين کارآزمايي در عرصه پژوهش ۳۰ نفر از همسران بيماران داراي اختلال اسکيزوفرني بيمارستان ۲۲ بهمن قزوين به روش تصادفي ساده به دو گروه مداخله و شاهد تخصيص داده شدند. ابتدا سه پرسشنامه جمعيتشناسي، هوش هيجاني بار- آن و تابآوري کانر و ديويدسون توسط گروه مداخله و کنترل تکميل سپس با برگزاري جلسات آموزشي به مدت ۸ جلسه، براي افراد گروه مداخله آموزشهاي لازم در خصوص هوش هيجاني و مهارتهاي آن همراه با تمرينهاي عملي در جلسات ارائه گرديد. سپس دو پرسشنامه تابآوري و هوش هيجاني مجدداً توسط هر دو گروه مداخله و کنترل تکميل گرديد. براي تحليل دادهها از آزمون دقيق فيشر، تي مستقل، تي زوجي و تحليل کوواريانس استفاده گرديد. ۲۸۷ بود. که بعد از مداخله در گروه /۳۳±۲۸/ ۲۸۵ و در گروه کنترل ۸۲۶ /۸۷±۴۰/ يافتهها: ميانگين نمره هوش هيجاني قبل از مداخله در گروه مداخله ۳۰۸ ۲۲ و در گروه شاهد /۸۰±۷/ ۲۸۸ رسيد. ميانگين نمره تابآوري در گروه مداخله قبل از مداخله ۸۷۶ /۷۳±۲۷/ ۲۹۵ و در گروه شاهد به ۰۸۸ /۸۷±۳۵/ مداخله ۴۹۶ ۵۷ رسيد که اين تغييرات ازنظر آماري معنيدار گرديد. /۹۳±۱۳/ ۶۳ و در گروه شاهد به ۵۲۰ /۸۷±۱۱/ ۳۲ بود. که بعد از مداخله در گروه مداخله ۰۵۱ /۵۳±۱۰/۵۹۶ .(p< 0.05) بحث و نتيجهگيري: آموزش هوش هيجاني، تابآوري همسران بيماران اسکيزوفرني را در بعضي مؤلفههاي تعريفشده بيشتر ارتقا ميدهد، درحاليکه تغيير چنداني در تابآوري افراد در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله ايجاد نشده بود. لذا توصيه ميشود که آموزش هوش هيجاني در برنامههاي آموزشي همسران اين بيماران گنجانده شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش هيجاني، تابآوري، اسکيزوفرني، خانواده
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 03 Nov 2022 15:45
Last Modified: 15 May 2023 10:21
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6570

Actions (login required)

View Item View Item