تأثير برگزاري دوره مراقبتهاي پايه تروما بر دانش و مهارت پرسنل فوريتهاي پزشکي

حيدرپور, ژيلا and دهقان نژاد, جواد and رجايي غفوري, روزبه and رحماني, فرزاد and گيلاني, ندا and داداشزاده, عباس (2021) تأثير برگزاري دوره مراقبتهاي پايه تروما بر دانش و مهارت پرسنل فوريتهاي پزشکي. مجله پرستاري و مامايي, 19 (5).

[img] Text
8 Heidarpour A-10-3098-3.pdf

Download (481kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: تروما بهعنوان يکي از مهمترين معضلات جهان در سراسر دنيا قربانيان فرواني به همراه دارد. پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني اولين مراقبيني هستند که بر بالين مصدومان ترومايي حاضر ميشوند و توانمندي اين افراد در نحوه مراقبت از افراد ترومايي در نجات جان بسياري از مصدومان حائز اهميت است. مطالعه حاضر باهدف بررسي تأثير برگزاري دوره مراقبتهاي پايه تروما بر دانش و مهارت پرسنل فوريتهاي پزشکي انجام گرفت. مواد و روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي تک گروهي قبل- بعد ميباشد که با شرکت ۵۲۰ نفر در گروههاي ۸ نفره از پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني استان آذربايجان شرقي در طول سال ۱۳۹۷ انجام گرفت. مداخله بهصورت جلسات آموزشي تئوري و عملي در ايستگاهها در طي ۱۲ جلسه ۲ ساعته براي هر گروه انجام شد و دانش و مهارت پرسنل قبل و بعد از انجام مداخلات از طريق آزمون تئوري و آزمون عملي در ايستگاهها با حضور بيمار نماها بررسي شد ابزار گردآوري دادهها شامل پرسشنامه دانش و چکليست مهارت سنجي دوره مراقبتهاي پايه تروما بود که هر دو ابزار، از ابزارهاي استاندارد جهاني در اين زمينه ۰ محاسبه / ۰ و ۷۹ / ميباشند. در مطالعه حاضر روايي اين ابزارها توسط صاحبنظران حوزه تروما مورد تأييد قرارگرفته و پايايي آنها با آلفاي کورنباخ به ترتيب ۸۵ انجام گرفت. SPSS شده است. تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار نسخه ۱۹ برگزاري .(P<٠/ يافتهها: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که دانش و مهارت مشارکتکنندگان قبل و بعد از برگزاري دوره آموزشي تفاوت آماري معناداري داشت ( ٠٥ ١١/٣٨±١٩/ اين دوره باعث افزايش دانش و مهارت شد، چنانچه که اختلاف ميانگين و انحراف معيار نمرات دانش و مهارت قبل و بعد از برگزاري دوره، به ترتيب ٤٦ ٣٠ بود /٤٧±١٠/ ١٢ محاسبه شد و بيشترين افزايش مهارت مشارکتکنندگان در زمينه ارزيابي ثانويه بيمار با اختلاف ميانگين و انحراف معيار ٨٢ /٦٠±٢٢/ و ٢٣ .(P=٠/٠٣) نتيجهگيري: دورههاي آموزشي مراقبت از بيماران ترومايي به روشهاي جديد مثل استفاده از ايستگاههاي آموزشي و آزموني بيمار نماها در افزايش دانش و مهارت پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني مؤثر ميباشد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تروما، اورژانس، پيش بيمارستاني، دانش، مهارت
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 03 Nov 2022 15:43
Last Modified: 15 May 2023 08:32
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6587

Actions (login required)

View Item View Item