بررسی ارتباط بین تعادل کار - زندگی با فرسودگی شغلی و کارکرد خانوادگی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 139

رحماني, عليرضا and رادفر, مولود and علي نژاد, وحيد and آذرابادي, افسانه (2022) بررسی ارتباط بین تعادل کار - زندگی با فرسودگی شغلی و کارکرد خانوادگی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 139. مجله پرستاري و مامايي, 19 (10).

[img] Text
5 Rahmani A-10-3527-1.pdf

Download (577kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: تعادل بین کار- زندگی با فرسودگی شغلی و کارکرد خانوادگی امروزه از زمره مسائلی است که اهمیت بالایی در حرفه پرستاري دارد.. بنابراین مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط بین تعادل کار- زندگی با فرسودگی شغلی و کارکرد خانوادگی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1399 اجرا شد. مواد و روشها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی –همبستگی به شکل مقطعی بود. 392 نفر از پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به روش نمونهگیري طبقهاي انتخاب و وارد مطالعه شدند. در این پژوهش از فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه تعادل کار زندگی ونگ و کو و پرسشنامه نسخه 16 و آزمونهاي آمار SPSS فرسودگی شغلی ماسلاچ و ابزار سنجش خانواده اپشتین و همکاران استفاده شد. دادههاي جمعآوريشده با نرمافزار آماري توصیفی و تحلیلی تجزیهوتحلیل شد. 79 درصد) / 80 درصد) و متأهل ( 6 / يافتهها: در این مطالعه 392 نفر از پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه شرکت کردند که اکثریت آنان زن ( 6 12 بود. نتایج حاکی از آن بود که بین متغیرهاي /71±7/ 37 و 65 /37±7/ بودند. میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کاري در پرستاران موردپژوهش به ترتیب 95 تعادل کار-زندگی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن و بین متغیرهاي تعادل کار-زندگی با کارکرد خانوادگی و بین متغیرهاي کارکرد خانوادگی با فرسودگی شغلی و .(P<0/ ابعاد آن ارتباط خطی معنیدار وجود داشت ( 05 نتيجهگيري: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، رابطه معنیداري بین تعادل کار-زندگی و فرسودگی، تعادل کار-زندگی و کارکرد خانوادگی، فرسودگی شغلی و کارکرد خانوادگی وجود داشت. بنابراین این مطالعه میتواند نتایج با ارزشی در اختیار مدیران سیستمها و سازمانهاي بهداشتی و درمانی در جهت مدیریت هرچهبهتر نیروي انسانی کرده باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تعادل کار- زندگی، فرسودگی، شغلی، کارکرد خانوادگی، پرستاران
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 03 Nov 2022 15:42
Last Modified: 15 May 2023 08:44
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6600

Actions (login required)

View Item View Item