پيشبيني بهرهوري کارکنان بر اساس عدالت سازماني ادراکشده، رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني در شيوع پاندمي کوويد- ۱

عابدي کوشکی, سارا and روح افزائی, شعبانعلی and غلامی مقدم, اسما (2022) پيشبيني بهرهوري کارکنان بر اساس عدالت سازماني ادراکشده، رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني در شيوع پاندمي کوويد- ۱. مجله پرستاري و مامايي, 19 (12).

[img] Text
6 Abedi Kooshki A-10-3266-2.pdf

Download (578kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: با توجه به مراجعه بیشازپیش مراجعین به مراکز درمانی و شرایط کاري نوین در دوران شیوع کرونا، بحث عدالت سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی که درنهایت بهرهوري کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد، بیش از گذشته اهمیت پیداکرده، لذا هدف از مطالعه حاضر، پیشبینی بهرهوري کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین بر اساس عدالت سازمانی ادراكشده، رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی در شیوع پاندمی کووید- 19 است. مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بهصورت مقطعی در نیمه دوم سال 1399 بر روي 147 نفر از کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین که بهصورت خوشه اي-تصادفی انتخاب شدند انجام گرفت. جهت گردآوري اطلاعات، از چهار پرسشنامه بهرهوري اچیو، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، رضایت شغلی مینه سوتا و رفتار شهروندي مارکوزي استفاده شد. اطلاعات گردآوريشده با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهاي همبستگی پیرسون و مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS رگرسیون در نرمافزار 26 يافتهها: میزان بهرهوري کارکنان بالا و میزان رضایت شغلی، عدالت سازمانی و رفتار شهروندي متوسط ارزیابی شد. ابعاد بازخورد عملکرد، نوع شغل، وجدان کاري و عدالت مراودهاي به ترتیب بیشترین میانگین را در مؤلفههاي بهرهوري، رضایت شغلی، رفتار شهروندي سازمانی و عدالت سازمانی داشتند. رضایت شغلی بیشترین پیشبینی را از میزان بهرهوري کارکنان داشته است. بحث و نتيجهگيري: ویروس کرونا و خطرات احتمالی آن بر کادر درمان باعث کاهش رفتارهاي خودجوش و خارج از وظایف شغلی کارکنان (رفتار شهروندي سازمانی) شده است و نیز نتایج نشان داد بهبود عدالت سازمانی، رفتار شهروندي و رضایت شغلی، افزایش بهرهوري را در پی دارد لذا به مسئولان ذيربط توصیه میشود جهت افزایش بهرهوري کارکنان در شیوع پاندمی کووید- 19 به متغیرهاي ذکرشده توجه ویژه داشته باشند

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کووید- 19 ، بهرهوري، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 03 Nov 2022 15:34
Last Modified: 15 May 2023 10:06
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6617

Actions (login required)

View Item View Item