تأثير آموزش بازخورد محور بر تبعيت از رژيم غذايي و محدوديت مايعات بيماران تحت همودياليز مراجعهکننده به مراكز آموزشي درماني اروميه در سال ۱۳۹۹

پذيرفته, سونيا and آليلو, ليلا and حبيب زاده, حسین and رسولي, جواد (2021) تأثير آموزش بازخورد محور بر تبعيت از رژيم غذايي و محدوديت مايعات بيماران تحت همودياليز مراجعهکننده به مراكز آموزشي درماني اروميه در سال ۱۳۹۹. مجله پرستاری و مامایی, 19 (2).

[img] Text
1 Pazirofteh A-10-3410-1.pdf

Download (534kB)

Abstract

همودياليز رايجترين روش درمان بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه است و يکي از مشکلاتي که در اين بيماران گزارششده عدم تبعيت بر تبعيت از رژيم غذايي و (Teach – Back) آنها از رژيم غذايي و محدوديت مايعات هست. هدف از مطالعه حاضر تعيين تأثير آموزش به شيوه بازخورد محور محدوديت مايعات بيماران تحت همودياليز است. مواد و روش کار: در اين مطالعه ۶۰ نفر از بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعهکننده به بيمارستانهاي آموزشي اروميه در سال ۱۳۹۹ بهصورت تصادفي در دو گروه کنترل و مداخله تخصيص داده شدند. در گروه مداخله علاوه بر آموزشهاي روتين، آموزش به روش بازخورد محور در دو حيطه رعايت رژيم غذايي و محدوديت مايعات در طي ۳ جلسه به مدت ۴۵ الي ۶۰ دقيقه به بيمار داده شد. گروه کنترل تنها آموزشهاي رايج در بخش را دريافت کردند. گردآوري دادهها با زير مقياس رعايت رژيم غذايي و محدوديت مايعات در (ESRD-AQ) استفاده از پرسشنامه دموگرافيک و تبعيت از درمان بيماران مرحله انتهايي نارسايي کليه نسخه spss سه مرحله پيشآزمون، پسآزمون ( ۷ روز بعد از مداخله) و پيگيري ( ۳۰ روز بعد از مداخله) انجام شد. دادهها پس از جمعآوري با استفاده از نرمافزار ۲۶ ، آزمونها آماري کاي اسکوئر، تي مستقل، تحليل واريانس مکرر سنجش و مقايسه شد. بدين معني که در ابتدا .(P <۰/ يافتهها: در روند ميانگين نمره رعايت محدوديت مايعات تفاوت معنيداري بين دو گروه مداخله و کنترل وجود داشت ( ۰۰۱ ميانگين هر دو گروه تقريباً يکسان بودند. در گروه کنترل در طي زمانهاي بعدي تقريباً ميانگينها شبيه به هم بودند و تغيير معناداري با يکديگر نداشتند ولي در گروه مداخله در زمانهاي بعدي نمره ميانگين رعايت محدوديت مايعات افزايش داشته است و همچنين ميانگين نمرات تبعيت از محدوديت مايعات گروه مداخله در روند ميانگين نمره تبعيت از رژيم غذايي تفاوت معنيداري بين .(p=۰/ در هر دو مرحله پسآزمون و پيگيري بهطور معناداري بالاتر از گروه کنترل بود ( ۰۰۱ .(P >۰/ دو گروه مداخله و کنترل وجود نداشت ( ۰۰۱ بحث و نتيجهگيري: مطالعه حاضر نشان داد که آموزش بازخورد محور بر تبعيت از محدوديت مايعات بيماران تحت همودياليز کارايي چشمگيري دارد اما بر تبعيت از رژيم غذايي اين بيماران تأثيري ندارد. پيشنهاد ميشود پرستاران شاغل در بخشهاي همودياليز با افزايش تعداد جلسات آموزش بازخورد محور درک بيماران از بيماري خودشان را افزايش دهند و درنتيجه ميتوانند نقش مهمي در خود مراقبتي بيماران تحت همودياليز و تبعيت آنان از رژيم غذايي و محدوديت مايعات ايفا نمايند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: همودياليز، آموزش، بازخورد محور، تبعيت، پرستار
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 26 Dec 2022 09:41
Last Modified: 17 May 2023 08:59
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6736

Actions (login required)

View Item View Item