بررسي عوامل مرتبط با استرس شغلي در شيفتهاي مختلف کاري پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

عامري, مليحه and فدايي اقدم, نسرين and خواجه, محبوبه and گلي, شهربانو and بهاء, ربابه (2021) بررسي عوامل مرتبط با استرس شغلي در شيفتهاي مختلف کاري پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شاهرود. مجله پرستاري و مامايي, 19 (2).

Full text not available from this repository.

Abstract

پرستاران به سبب ماهيت شغلي خود در معرض استرسهاي زيادي با منابع مختلف قرار دارند که شناسايي آن در شرايط مختلف بسيار مهم است. ازاينرو مطالعه حاضر باهدف بررسي عوامل مرتبط با استرس شغلي در شيفتهاي مختلف کاري پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شاهرود انجام شد. مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي ۱۳۹ پرستار از بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شاهرود به روش نمونهگيري طبقهاي وارد مطالعه و با SPSS شدند. جهت گردآوري دادهها از پرسشنامههاي مشخصات جمعيت شناختي و استرس شغلي تافت گري و اندرسون استفاده شد. دادهها با نرمافزار تجزيهوتحليل شد. ANOVA و T-Test استفاده از آزمونهاي آماري ۸۵ و در سطح متوسط گزارش شد. بهطورکلي بيشترين حيطه استرسزا مربوط به /۲۸±۱۹/ يافتهها: ميانگين و انحراف معيار نمره استرس شغلي پرستاران ۸۷ .(P=۰/ حيطه "تعارض با پزشکان" بود. بالاترين سطح استرس شغلي در شيفت غالب صبح مشاهده شد و ارتباط معنيداري با حيطه"درد و رنج بيمار" داشت ( ۰۴ در ساير شيفتها بيشترين حيطه استرسزا "حيطه تعارض با پزشکان" بود. بين مشخصات جمعيتشناسي و ميانگين نمره استرس شغلي پرستاران، ارتباط آماري .(P>۰/ معنيداري مشاهده نشد ( ۰۵ بحث و نتيجهگيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که عوامل استرسزاي پرستاران در شيفتهاي مختلف کاري در حيطه "رنج و مرگ بيمار" و تعارض با پزشکان" است. ازاينرو انجام مداخلات کاهنده استرس در بين پرستاران از اهميت بالايي برخوردار است و بايد در سياستگذاري، برنامهريزي و مديريت بيمارستاني موردتوجه قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استرس روانشناختي، استرس شغلي، پرستاري
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 28 Dec 2022 06:47
Last Modified: 17 May 2023 09:10
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6743

Actions (login required)

View Item View Item