بررسي مدل مهارتهاي ارتباطي زناشويي و تعارض زناشويي بهعنوان ميانجيهاي بين خانوادهي اصلي و رضايت زناشويي

رجبي, غلامرضا and لياقت, حميده and عباسپور, ذبيحالله (2021) بررسي مدل مهارتهاي ارتباطي زناشويي و تعارض زناشويي بهعنوان ميانجيهاي بين خانوادهي اصلي و رضايت زناشويي. مجله پرستاري و مامايي, 19 (4).

[img] Text
2 Rajabi A-10-2573-2.pdf

Download (713kB)

Abstract

اين پژوهش باهدف بررسي مدل مهارتهاي ارتباطي زناشويي و تعارض زناشويي بهعنوان ميانجيهاي خانوادهي اصلي و رضايت زناشويي انجام گرفت. مواد و روش کار: اين مطالعه به روش همبستگي از نوع تحليل رگرسيون سلسلهمراتبي همزمان در جامعهي پرستاران متأهل بيمارستانهاي دولتي و خصوصي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور شهر اهواز اجرا گرديد. ۲۰۰ پرستار بر اساس ملاکهاي ورود و خروج و به روش نمونهگيري داوطلبانه انتخاب شدند و به مقياسهاي خانوادهي اصلي، رضايت زناشويي، مهارتهاي ارتباطي زوجين و تعارض زناشويي پاسخ دادند. دادهها با استفاده از روشهاي آماري ضريب تحليل شدند. SPSS- همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي همزمان به روش بارون و کني و از طريق نرمافزار آماري ۲۲ يافتهها: نتايج ضرايب همبستگي نشان داد که بين متغيرهاي خانوادهي اصلي، مهارتهاي ارتباطي و تعارض زناشويي با رضايت زناشويي روابط مثبت و منفي معناداري وجود دارد، و نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي همزمان نيز نشان داد که مهارتهاي ارتباطي زناشويي بهطور مثبت و معناداري و تعارض زناشويي بهطور منفي و معناداري در رابطهي بين خانوادهي اصلي و رضايت زناشويي، ميانجيگري ميکنند. بحث و نتيجهگيري: بر اساس يافتهها، تجارب گذشتهي افراد در خانوادهي اصليشان، همچنان در زندگي بعدي فرد با همسرش، تأثيرگذار است و ميراثي هميشگي در تجارب و الگوهاي رفتاري آنها بر جاي ميگذارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خانوادهي اصلي، تعارض زناشويي، مهارتهاي ارتباطي زناشويي، رضايت زناشويي، پرستار
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 28 Dec 2022 08:15
Last Modified: 15 May 2023 08:43
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6754

Actions (login required)

View Item View Item