تأثير آموزش به روش يادگيري مبتني بر تيم تعديلشده، بر مهارت مديريت بيمار ترومايي توسط پرسنل فوريتهاي پزشکي اروميه

محسنزاده, اسدالله and آليلو, ليلا and حبيبزاده, حسين and رسولي, جواد and دشتي, فروزنده (2021) تأثير آموزش به روش يادگيري مبتني بر تيم تعديلشده، بر مهارت مديريت بيمار ترومايي توسط پرسنل فوريتهاي پزشکي اروميه. مجله پرستاري و مامايي, 19 (5). pp. 366-377.

[img] Text
2 Mohsenzadeh A-10-3383-1.pdf

Download (721kB)

Abstract

بحث تروما در جوامع مدرن و صنعتي امروز، يکي از مباحث و معضلات مهمي است که در اکثر کشورها موردتوجه قرار گرفته است. ازآنجاييکه مراقبتهاي پيشبيمارستاني اولين جزء نظام مراقبت درماني تروما را تشکيل ميدهند، انجام صحيح و مطلوب آن ميتواند مشکلات ناشي از ناتوانيهاي طولانيمدت و همچنين مرگومير ناشي از تروما را کاهش دهد. لذا مطالعه حاضر باهدف تعيين تأثير آموزش به روش يادگيري مبتني بر تيم تعديلشده، بر مهارت مديريت بيمار ترومايي توسط پرسنل فوريتهاي پزشکي اروميه انجام شد. مواد و روشها: پژوهش حاضر يک مطالعه کارآزمايي باليني از نوع قبل و بعد، در دو گروه بود که طي آن تعداد ٩٨ نفر از تکنسينهاي مرکز اورژانس اروميه به روش تصادفي طبقهاي انتخاب شدند. اعضاي نمونه به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. در گروه مداخله، مهارت مديريت بيمار ترومايي به روش يادگيري مبتني بر تيم تعديلشده آموزش داده شد. ولي براي گروه شاهد هيچ آموزشي داده نشد. ابزارهاي مورداستفاده جهت جمعآوري اطلاعات شامل دو بخش اطلاعات نسخه ١٧ مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. SPSS دموگرافيک و چکليست سنجش مهارت مديريت بيمار ترومايي بود. نتايج با استفاده از نرمافزار يافتهها: نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازهگيري مکرر گوياي تفاوت معنيدار ميان گروههاي مداخله و کنترل در يادگيري مهارت مديريت بيمار ترومايي بود که با توجه به بررسي اثر تکرار آزمون و اثر تعامل مشخص شد که تغييرات متغير موردبررسي در گروههاي مداخله نسبت به گروه کنترل بهطور (P<٠/٠٠١) .(P<٠/ معنيداري بيشتر بوده است ( ٠٠١ نتيجهگيري: نتايج پژوهش نشان داد که آموزش به روش يادگيري مبتني بر تيم تعديلشده بر مهارت مديريت بيمار ترومايي توسط پرسنل فوريتهاي پزشکي اروميه مؤثر بوده و باعث ارتقاء آمادگي پرسنل در اين زمينه ميشود. همچنين با عملکرد صحيح، دقيق و علمي، باعث کاهش مرگومير بعد از وقوع تروما و نيز کاهش عوارض جبرانناپذير در خانواده و جامعه ميگردد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تروما، مهارت باليني، فوريتهاي پزشکي، يادگيري مبتني بر تيم
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 28 Dec 2022 09:21
Last Modified: 17 May 2023 07:30
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6766

Actions (login required)

View Item View Item