دگرگوني سير طبيعي زندگي زنان يائسه در مواجهه با علائم سالخوردگي واژن: يک مطالعه کيفي

غفاري, فاطمه and محمدي, سپيده and آتشيوجيهه آتشي, وجيهه and قصاب شيرازي, مرواريد (2021) دگرگوني سير طبيعي زندگي زنان يائسه در مواجهه با علائم سالخوردگي واژن: يک مطالعه کيفي. مجله پرستاري و مامايي, 19 (5). pp. 408-418.

[img] Text
6 Ghaffari A-10-3502-1.pdf

Download (650kB)

Abstract

سالخوردگي واژن و علائم مرتبط با آن پس از دوران يائسگي يکي از شکايات بسيار رايج زنان يائسه است. پرداختن به تغييرات زندگي زنان يائسه پس از تجربه علائم سالخوردگي واژن از اهداف اصلي اين پژوهش بوده است و با توجه به کمبود مطالعات در اين حيطه خاص، محققين بر آن شدند تا مطالعهاي باهدف تبيين تغييرات در سير طبيعي زندگي زنان يائسه به دنبال مواجهه با علائم سالخوردگي واژن را انجام دهند. مواد و روشها: اين تحقيق يک مطالعه کيفي با رويکرد تحليل محتوا در سال ۱۳۹۸ بوده است. محيط پژوهش اين مطالعه شامل شهرهاي رامسر، تنکابن، رشت و لنگرود بود. مشارکتکنندگان پژوهش ۳۴ زن يائسه واجد معيارهاي ورود به مطالعه بودهاند. جمعآوري دادهها از طريق مصاحبه نيمه ساختارمند صورت گرفت. استفاده شد. Lincoln و Goba تحليل محتواي قراردادي همزمان با جمعآوري دادهها انجام شد. جهت ارزيابي اعتبار يافتهها از معيار چهارگانهي يافتهها: تحليل دادهها منجر به شناسايي سه درونمايه " تغيير در سير طبيعي فعاليتهاي روزانه، " کاهش رفاه روحي و رواني " و " مواجه با مشکلات در بعد جنسي" شد. نتيجهگيري: تجربه زنان يائسه در اين مطالعه نشان از نقش گسترده اختلالات واژينال بر حيطههاي مختلف زندگي آنها دارد که توجه خاص نظام سلامت و درمان را طلب ميکند. در چنين شرايطي، نظارت و حمايت از آنها براي تطابق با تغييرات طبيعي، بايد مدنظر برنامهريزيها قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: يائسگي، آتروفي واژينال، مطالعه کيفي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 28 Dec 2022 09:47
Last Modified: 17 May 2023 07:11
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6770

Actions (login required)

View Item View Item