بررسي ارتباط سطح سرمي اسيدفوليک با نتايج روشهاي غربالگري سهماههي اول سندرم داون و کاريوتيپ جنين در مادران باردار پرخطر مراجعهکننده به مرکز آموزشي- درماني الزهراء تبريز

حجازي, فاطمه سادات and فرشباف خلیلی, عزیزه and مهديپور, مهدي and عباسعلیزاده, فاطمه and شهنازي, مهناز (2022) بررسي ارتباط سطح سرمي اسيدفوليک با نتايج روشهاي غربالگري سهماههي اول سندرم داون و کاريوتيپ جنين در مادران باردار پرخطر مراجعهکننده به مرکز آموزشي- درماني الزهراء تبريز. مجله پرستاري و مامايي, 19 (11). pp. 867-877.

[img] Text
3 Hejazi A-10-3589-1.pdf

Download (474kB)

Abstract

هدف: هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سطوح سرمی اسیدفولیک با نتایج روشهاي غربالگري سندرم داون سهماهه اول و کاریوتایپ جنین در زنان باردار پرخطر بود. مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، سطح سرمی اسیدفولیک 232 زن باردار پرخطر با استفاده از روش الایزا و غربالگري سندرم داون به روش کاریوتایپ اندازهگیري شد .تجزیهوتحلیل آماري با استفاده از رگرسیون لجستیک چند متغیره با استفاده از آزمون استراتژي پس رو انجام شد . 6 درصد از شرکتکنندگان سطوح / يافتهها: در مطالعه ما، 97 درصد از شرکتکنندگان اسیدفولیک مصرف کردند، اندازهگیري سطح سرمی نشان داد، 9 5 درصد از غربالگريهاي مثبت سندرم داون داراي کاریوتایپ مثبت بودند .بر اساس نتایج آزمون رگرسیون لجستیک چند متغیره، مقدار / اسیدفولیک پایین و 6 (OR=1.23; 95% CI: 1.05– و سن همسر ; 1.43 (OR=4.72; 95% CI: 4.01– 11.07; p˂0.001) ،NT (Nuchal Translucency) ترانس لوسنسی گردن پیشبینی کنندههاي کاریوتایپ سندرم داون جنین در مادران باردار پرخطر بودند . بین سطوح سرمی اسیدفولیک و نتایج کاریوتیپ سندرم داون p=0.009) .( P˃0/ رابطه معنیداري وجود نداشت ( 05 نتيجهگيري: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرمی اسیدفولیک پیشگوییکننده نتایج غربالگري سهماههي اول سندرم داون و کاریوتیپ جنین نیست

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اسیدفولیک ،NT ، سندرم داون، آزمایشهاي غربالگري دابل مارکر
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 31 Dec 2022 08:29
Last Modified: 15 May 2023 08:11
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6794

Actions (login required)

View Item View Item