مقايسهي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي و اسکيزوفرني در مرحله بهبودي نسبي

کوهي, مهسا and رادفر, مولود and آليلو, ليلا and سلطاني, زينب and خلخالي, حميدرضا (2022) مقايسهي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي و اسکيزوفرني در مرحله بهبودي نسبي. مجله پرستاري و مامايي, 19 (11). pp. 878-888.

[img] Text
4 Koohi A-10-3372-1.pdf

Download (491kB)

Abstract

اسکيزوفرني و افسردگي اساسي جزء اختلالات شديد و مزمن روانپزشکي هستند که بر مهمترين قلمرو زندگي فرد يعني کيفيت زندگي تأثير ميگذارند. در بيماران با اختلال روانپزشکي مزمن، کيفيت زندگي بسيار مهم بوده و حتي بعد از بهبودي نسبي همچنان پايين هست. امروزه کيفيت زندگي بهمثابه يکي از پيامدهاي مهم درمان بيماريها، موردتوجه قرار گرفته است؛ چراکه کيفيت زندگي از معيارهاي مهم تعيينکننده اثرات بيماري و درمان آن بر فرد است و ميتواند راهنماي مفيدي براي ارتقاي کيفيت مراقبت باشد. ازاينرو ارزيابي کيفيت زندگي در مراقبت از بيمار و تحقيقات باليني حائز اهميت است. هدف از انجام اين پژوهش، مقايسه کيفيت زندگي بين بيماران مبتلا به افسردگي اساسي و اسکيزوفرني هست. مواد و روش کار: اين پژوهش از نوع مقطعي-تحليلي بوده که در سال ۱۴۰۰ در مرکز آموزشي و درماني روانپزشکي رازي اروميه انجام گرديد. تعداد ۱۰۰ بيمار مبتلا به افسردگي اساسي و اسکيزوفرني با روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شد. براي سنجش کيفيت زندگي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي از پرسشنامه ويلکسن استفاده شد. تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از آزمون تي و ضريب SQLS و براي سنجش کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرني از پرسشنامه MC GILL همبستگي پيرسون انجام شد. ۳۶ بود. ميانگين کيفيت زندگي در /۸۰±۹/ ۳۴ و متوسط سني بيماران مبتلا به اسکيزوفرني ۲۲۵ /۲۸±۷/ يافتهها: متوسط سني بيماران مبتلا به افسردگي ۲۵۷ ۷۳ بود. مقايسه کيفيت کلي زندگي در بيماران افسرده اساسي /۵۶±۱۰/ ۴۵ و در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني ۳۶۹ /۶۲±۱۴/ بيماران مبتلا به افسردگي اساسي ۷۵ بهطورکلي ميتوان اذعان داشت .(p<۰/ و بيماران اسکيزوفرني نشان داد که کيفيت زندگي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني در وضعيت نامطلوبتري قرار دارد ( ۰۵ که کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشکي با توجه به نوع، شدت بيماري، جنسيت، سن، حمايت اجتماعي ميتواند متفاوت باشد. نتيجهگيري: اختلال افسردگي اساسي و اسکيزوفرني بر جنبههاي عمدهاي از کيفيت زندگي بيماران تأثير ميگذارد. ميزان تأثيرگذاري اين دو بيماري بر کيفيت زندگي بيماران متفاوت است؛ بهطوريکه کيفيت زندگي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني بيش از بيماران افسرده اساسي تحت تأثير بيماري قرار ميگيرد. توجه به کيفيت زندگي اين بيماران ميتواند عامل مهمي در بهبودي نسبي آنها باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اختلال افسردگي اساسي، اسکيزوفرني، کيفيت زندگي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 31 Dec 2022 08:32
Last Modified: 17 May 2023 08:53
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6795

Actions (login required)

View Item View Item