اثربخشي رواندرماني وجودي بر عدم تحمل بلاتکليفي، پذيرش مرگ و احساس پوچي در بيماران بهبوديافته کوويد ۱۹ شهرستان اروميه

عليزاده, سارا and تکلوي, سميه and محمودعليلو, مجيد (2022) اثربخشي رواندرماني وجودي بر عدم تحمل بلاتکليفي، پذيرش مرگ و احساس پوچي در بيماران بهبوديافته کوويد ۱۹ شهرستان اروميه. مجله پرستاري و مامايي, 20 (1). pp. 17-30.

[img] Text
2 Alizadeh A-10-3645-1.pdf

Download (551kB)

Abstract

بيماري کوويد ۱۹ بحراني جهاني بوده که به دليل ايجاد ناراحتي روانشناختي، به بروز عوارض گوناگون از قبيل عدم احساس امنيت شخصي، اختلال در روابط اجتماعي و احساس امنيت مالي منجر شده است. اين مطالعه باهدف اثربخشي رواندرماني وجودي بر عدم تحمل بلاتکليفي، پذيرش مرگ و احساس پوچي در بيماران بهبوديافته کوويد ۱۹ انجام پذيرفت. مواد و روشها: طرح پژوهش، نيمه آزمايشي با طرح پيشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل و جامعه آماري شامل تمامي بيماران بهبوديافتهي کوويد ۱۹ شهر اروميه در سال ۱۳۹۹ بود. حجم نمونه آماري، ۳۰ نفر ( ۱۵ نفر گروه آزمايشي و ۱۵ نفر گروه کنترل) از جامعه آماري مذکور بود که به شيوه نمونهگيري در دسترس گزينش و به شيوه تصادفي در دو گروه کنترل و آزمايش جايدهي شدند. براي گروه آزمايش ۱۰ جلسه ۹۰ دقيقهاي جلسات رواندرماني وجودي بهصورت برخط انجام شد و گروه کنترل هيچ درماني دريافت نکرد. براي جمعآوري دادهها از پرسشنامههاي عدم تحمل بلاتکليفي (فريستون، ۱۹۹۴ ) و نگرش زندگي (ري کر، ۱۹۹۲ ) و جهت تجزيهوتحليل آماري دادههاي بدست آمده، از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد. ۳ و /۲۷±۲/۱۲ ،٧٥/٤٧±۵/ يافتهها: ميانگين نمره عدم تحمل بلاتکليفي، پذيرش مرگ و احساس پوچي به ترتيب در مرحله قبل از مداخله در گروه کنترل ۱۵ ۱۸ بود. پس از مداخله ميانگين نمره عدم تحمل بلاتکليفي، پذيرش مرگ و احساس /۷۳±۲/ ۳ و ۳۱ /۱۳±۱/۶۸ ،۷۳/۱۳±۵/ ۱۸ و در گروه آزمايش ۴۱ /۹۳±۳/۹۰ ۱۰ بود که نسبت به /۸۲±۲/ ۹ و ۹۳ /۴۷±۲/۳۶ ،۵۴/۹۳±۵/ ۱۸ و در گروه آزمايش ۵۵ /۰۷±۳/ ۴ و ۹۴ /۴۷±۲/۳۶ ،۷۴/۷۳±۶/ پوچي به ترتيب در گروه کنترل ۹۱ قبل از مداخله ميانگين عدم تحمل بلاتکليفي و احساس پوچي در گروه آزمايش، پس از مداخله رواندرماني وجودي در مقايسه با گروه کنترل بهطور معناداري .(P<۰/ و ميانگين پذيرش مرگ افزايش پيدا کرد ( ۰۱ (P<۰/ کاهش ( ۰۱ بحث و نتيجهگيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، ميتوان نتيجه گرفت رواندرماني وجودي منجر به کاهش عدم تحمل بلاتکليفي و احساس پوچي و بهبود پذيرش مرگ در بيماران بهبوديافته کوويد ۱۹ ميشود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عدم تحمل بلاتکليفي، پذيرش مرگ، احساس پوچي، رواندرماني وجودي، بيماران بهبوديافته کوويد ۱
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 31 Dec 2022 10:19
Last Modified: 21 May 2023 08:24
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6810

Actions (login required)

View Item View Item