بررسي تجربه زيسته و رشد هويت در افراد تراجنسيتي: يک مطالعه کيفي

خليلي, منصوره and وزيري, شهرام and لطفيکاشاني, فرح (2022) بررسي تجربه زيسته و رشد هويت در افراد تراجنسيتي: يک مطالعه کيفي. مجله پرستاري و مامايي, 20 (1). pp. 31-42.

[img] Text
3 Khalili A-10-3648-1.pdf

Download (520kB)

Abstract

افراد تراجنسيتي با مشکلات عديده روانشناختي و اجتماعي روبرو هستند. با توجه به هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي تعداد مطالعات انجامشده در مورد اين افراد محدود است. هدف از اين پژوهش، بررسي تجربه زيسته افراد تراجنسيتي و رشد هويت آنها است. مواد و روش کار: مطالعه حاضر به روش کيفي و با رويکرد پديدارشناسي انجام شد. ده نفر از افرادي را که خود را با هويت تراجنسيتي، هويتيابي کرده بودند با روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند. اين افراد با استفاده از مصاحبه نيمهساختار يافته موردمطالعه قرار گرفتند. نمونهگيري تا زمان تکميل دادهها ادامه يافت. بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها، ابتدا دادهها ثبت و کدگذاري شدند و سپس با استفاده از روش کلايزي مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند. يافتهها: نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که افراد تراجنسيتي با چالشهاي مضاعف رواني و اجتماعي در گستره عمر خود مواجه ميشوند که اين چالشها و موانع ميتواند اين افراد را دچار اغتشاش هويت کند. نتيجهگيري: اغتشاش هويت با مشکلات سلامت روان و مشکلات روانشناختي مرتبط است؛ اين مشکلات ميتواند مانعي براي سازگاري با هويت جديد باشد. رفع موانع هويتيابي و نگاه غير دوگانه به جنسيت داشتن ميتواند به رشد مناسب هويت اين افراد کمک کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هويت تراجنسيتي، رشد هويت، اغتشاش هويت، تجربه زيسته
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 02 Jan 2023 05:32
Last Modified: 21 May 2023 08:09
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6811

Actions (login required)

View Item View Item