اعتياد به تلفن هوشمند و ارتباط آن با احساس تنهايي، ترس از در حاشيه ماندن و عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه

پريزاد, ناصر and رادفر, مولود and يارمحمدي, ملکه and علينژاد, وحيد (2022) اعتياد به تلفن هوشمند و ارتباط آن با احساس تنهايي، ترس از در حاشيه ماندن و عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه. مجله پرستاري و مامايي, 20 (1). pp. 34-54.

[img] Text
4 Parizad A-10-3658-1.pdf

Download (628kB)

Abstract

گوشيهاي هوشمند عليرغم کاربرد فراواني که در بين عموم دارد داراي عوارضي است که ميتواند منجر به مشکلات جبرانناپذيري شود. بررسي ارتباط اعتياد به گوشي هوشمند با احساس تنهايي، ترس از در حاشيه ماندن (فومو) و عملکرد تحصيلي دانشجويان همواره موردتوجه مطالعات بوده است. اين مطالعه باهدف تعيين ارتباط اعتياد به تلفن هوشمند با احساس تنهايي، فومو و عملکرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال ۱۴۰۰ انجام شد. مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي و همبستگي، ۲۳۰ دانشجوي بهصورت نمونهگيري طبقهاي وارد مطالعه شدند. معيارهاي ورود شامل دانشجويان داراي گوشي هوشمند و تمايل به شرکت در مطالعه بود. دادههاي از طريق پرسشنامههاي عملکرد تحصيلي فام و تيلور، احساس تنهايي راسل، پرسشنامه در حاشيه ماندن پرزيبلسکي و اعتياد به تلفن هوشمند وون جمعآوري گرديد. جهت تحليل دادهها از آزمونهاي آمار استنباطي: کاي اسکوئر و ضريب همبستگي پيرسون و ۰ معنيدار در نظر گرفته شد. / کمتر از ۰۵ p اسپيرمن استفاده شد. مقدار ۵۶ درصد) /۵) ۴۳ درصد) دانشجو براي مصرف درسي و آموزشي استفاده کرده و ۱۳۰ /۵) يافتهها: نحوه استفاده از گوشي همراه در دانشجويان مطالعه حاضر ۱۰۰ دانشجو براي مصرف غيردرسي و غير آموزشي بوده است. ميانگين نمره اعتياد به گوشي هوشمند دانشجويان متوسط به بالا، احساس تنهايي دانشجويان متوسط، نمره فوموي دانشجويان در حيطه متوسط به بالا و نمره عملکرد تحصيلي دانشجويان در حيطه متوسط بود. همبستگي بين نمره اعتياد به تلفن هوشمند با .(P<۰/ متغيرهاي احساس تنهايي و فومو معنيدار و مستقيم و با عملکرد تحصيلي ارتباط معنيدار و معکوس بودند ( ۰۵ نتيجهگيري: در مطالعه حاضر، ارتباط بين متغيرهاي اعتياد به گوشي هوشمند و احساس تنهايي و فومو معنادار و مستقيم و ارتباط بين اعتياد به گوشي هوشمند و عملکرد تحصيلي ارتباط معنادار و معکوس بود. مديران بهداشت و درمان بايد با اتخاذ استراتژيهاي عملي فومو و احساس تنهايي دانشجويان را کاهش داده و عملکرد تحصيلي آنان را بهبود بخشند تا دانشجويان را در تلاش براي ترک اعتياد به گوشي هوشمند ياري دهند. برگزاري کلاسهاي آموزش مهارتهاي خودمديريتي، نگهداشتن دانشجويان در يک برنامه زمانبنديشده، خاموش کردن اعلانهاي گوشي هوشمند، تشويق دانشجويان به فعاليتهاي ورزشي، و شرکت در فعاليتهاي گروهي و خانوادگي کمککننده خواهد بود

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اعتياد به گوشي هوشمند، احساس تنهايي، عملکرد تحصيلي، ترس از در حاشيه ماندن، دانشجو
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 02 Jan 2023 05:41
Last Modified: 21 May 2023 08:37
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6812

Actions (login required)

View Item View Item