واکاوي موانع تماس پوست به پوست در ساعت اول تولد در نوزادان ترم سالم حاصل زايمان طبيعي

ابراهیمی, مرضیه and جهانفر, شایسته and تکیان, امیرحسین and خاکبازان, زهره and وظیفهخواه, شبنم and وطندوست, درسا and گرانمایه, مهرناز (2022) واکاوي موانع تماس پوست به پوست در ساعت اول تولد در نوزادان ترم سالم حاصل زايمان طبيعي. مجله پرستاري و مامايي, 20 (3). pp. 178-200.

[img] Text
2 Ebrahimi A-10-937-1.pdf

Download (740kB)

Abstract

برقراري تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد و شروع تغذیه با شیر مادر ظرف ساعت اول تولد، اقدام چهارم از اقدامات دهگانه بیمارستانهاي دوستدار کودك است، بااینحال، این اقدام هنوز به نحو مطلوب در ایران انجام نمیشود. این مطالعه باهدف واکاوي عوامل بازدارنده اجراي دستورالعمل تماس پوست به پوست مادر و نوزاد در ساعت اول پس از تولد طراحی شد. مواد و روش کار: این مطالعه، یک مطالعه کیفی با تحلیل محتوا از نوع قراردادي است. اطلاعات توسط مصاحبههاي عمیق و نیمه ساختاریافته با استفاده از سؤالات باز جمعآوري شد. نمونهگیري به شیوه مبتنی بر هدف انجام و تا رسیدن به اشباع دادهها ادامه یافت. درمجموع با 27 خبره و مدیر و متخصص و پرسنل ارائهدهنده خدمات زایمان مصاحبه شد. يافتهها: درمجموع 824 کد از مصاحبهها استخراج شد که بر اساس قرابت محتوایی موردقیاس قرار گرفته و بهصورت 7 درونمایه، 19 طبقه و 75 زیرطبقه سازماندهی شدند. پس از تحلیل دادههاي کیفی درونمایههاي پدیدار شده بر اساس چهار جزء مثلث سیاستگذاري والت و گیلسون در چهار دسته نقشآفرینان، محتوا، زمینه و فرایند مورد مقایسه قرار گرفت و در آنها جاي داده شدند. در جزء موانع محتوایی درونمایه: چالشهاي دستورالعمل، در جزء موانع فرایندي دو درونمایه: کاستیهاي دانش و آگاهی و مهارت و ماهیت بستر انجام پروسه تماس، در جزء موانع ساختاري دو درونمایه: چالش نظارت و پایش در همه سطوح سیستم و مؤلفههاي محیطی مؤثر در اجرا برنامه تماس و نهایتاً در جزء موانع مربوط به بازیگران: درونمایه بازیگران اثرگذار شامل ذینفعان و ذینقشان قرار گرفتند. بحث و نتيجهگيري: پرسنل اتاق زایمان با موانع جدي براي اجراي تماس پوست با پوست در ساعت اول تولد مواجه هستند بهویژه در زمینه دریافت آموزش مستمر و کافی، داشتن انگیزه و حمایت لازم از طرف مدیران و برقراري نظارت کارآمد و سیستم پاداش براي انجام مطلوب تماس پوست با پوست در ساعت اول تولد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تماس پوست با پوست، ساعت اول تولد، کارکنان بهداشتی، مطالعه کیفی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 02 Jan 2023 08:50
Last Modified: 10 May 2023 06:09
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6828

Actions (login required)

View Item View Item