ارزيابي رضايتمندي دانشجويان دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه از رشته تحصيلي خود و عوامل مؤثر بر آن در سال ۱۳۹۸

لطفنژاد افشار, هادي and قدرتي آورسي, مقداد and بنفشي, فائزه and رحيمي, بهلول and زارع فضلالهي, زهرا (2022) ارزيابي رضايتمندي دانشجويان دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه از رشته تحصيلي خود و عوامل مؤثر بر آن در سال ۱۳۹۸. مجله پرستاري و مامايي, 20 (3). pp. 201-209.

[img] Text
4 Rahmani A-10-139-2.pdf

Download (630kB)

Abstract

ميزان رضايتمندي دانشجويان رشتههاي پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي و تأثير آن بر جامعه و سلامت و نظام بهداشتي- درماني باعث پرورش نيروي کار با کارايي بالا و بازدهي بيشتر ميگردد. اين مطالعه باهدف ارزيابي رضايتمندي دانشجويان دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه از رشته تحصيلي خود و عوامل مؤثر بر آن در سال ۱۳۹۸ انجام شد. مواد و روشها: مطالعه توصيفي- مقطعي حاضر بر روي ۲۴۲ نفر از دانشجويان رشتههاي مختلف تحصيلي در دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه و آناليز واريانس t انجام شد. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهي استاندارد و ساختاريافته بود که شامل دو بخش بود. دادهها با استفاده از آمار توصيفي، آزمون تجزيهوتحليل شد. يافتهها: ميانگين نمره علاقه دانشجويان به رشته خود ۴۲,۳۴ از ۵۴ نمره بود. اکثر دانشجويان ( ۷۳,۶ درصد) به رشته تحصيلي خود علاقه داشتند. بين سن و رشته و انتقالي يا مهماني بودن يا نبودن دانشجو با نمره علاقه به رشته تفاوت معناداري مشاهده شد. در ميان ساير گويههاي پرسشنامه جايگاه رشته در جامعه يکي از عوامل تأثيرگذار بود، درحاليکه گويه با آگاهي کامل رشته خود را انتخاب کردم ضعيفترين نقش را داشت. بحث و نتيجهگيري: نمرات علاقه، در دانشجويان با سن بالاتر، نسبتاً کمتر بود. در ميان ساير رشتههاي پيراپزشکي، دانشجويان رشته فناوري اطلاعات سلامت کمترين علاقه را نسبت به رشته خود نشان دادند. با توجه به تأثير علاقه به رشته تحصيلي بر انگيزه و عملکرد تحصيلي دانشجويان و نيز بر عملکرد آنها در بالين، لازم است تا مسئولان برنامههايي را براي بهبود بازار کار و جايگاه مادي و معنوي رشتههاي مختلف علوم پزشکي انجام دهند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رضايتمندي، دانشجويان، رشته تحصيلي فناوري اطلاعات سلامت، راديولوژي، علوم آزمايشگاهي، اتاق عمل
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 02 Jan 2023 09:02
Last Modified: 21 May 2023 08:31
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6829

Actions (login required)

View Item View Item