بررسي ارتباط بين اضطراب کوويد- ۱۹ و سلامت عمومي دانشجويان ۱۳۹۹ : يک مطالعه توصيفي همبستگي - پرستاري دانشگاه آزاد بابل در سال ۴۰۰

رحماني, فائزه and فيروزبخت, مژگان and رحماني, نرگس and عليپور, اميرحسين (2022) بررسي ارتباط بين اضطراب کوويد- ۱۹ و سلامت عمومي دانشجويان ۱۳۹۹ : يک مطالعه توصيفي همبستگي - پرستاري دانشگاه آزاد بابل در سال ۴۰۰. مجله پرستاري و مامايي, 20 (3). pp. 210-219.

[img] Text
4 Rahmani A-10-139-2.pdf

Download (630kB)

Abstract

کارکنان بهداشتي و درماني در خط مقدم اپيدمي با استرسهاي زيادي مواجه هستند. بنابراين حفظ سلامت جسمي و رواني آنها بر کيفيت کار و رضايت بيماران تأثير ميگذارد. پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه بين سلامت عمومي و سطح اضطراب کوويد- ١٩ در دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد بابل انجام شد. ١٣٩٩ در دانشگاه آزاد بابل انجام شد. جامعه موردمطالعه شامل ٩٠ دانشجوي کارشناسي - مواد و روش کار: اين پژوهش توصيفي همبستگي نيمسال دوم ١٤٠٠ و مقياس اضطراب بيماري (GHQ) پرستاري بودند که با روش نمونهگيري تصادفي طبقهبنديشده انتخاب شدند. ابزارهاي تحقيق شامل پرسشنامه سلامت عمومي همبستگي و ،t-test نسخه ٢٠ انجام شد. از آزمونهاي توصيفي براي فراواني و آزمون SPSS است. تجزيهوتحليل آماري با استفاده از نرمافزار (CDAS) کرونا رگرسيون چندگانه استفاده شد. ٥٣ درصد) نمره بين ٢٢ تا ٤٢ از ٨٤ داشتند که نشان ميدهد سلامت / يافتهها: يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که بيشترين درصد نمونههاي پژوهش ( ١ عمومي در برخي حوزههاي اضطراب، افسردگي، بعد جسماني و اجتماعي در معرض تهديد و آسيب قرار گرفته است. در زمينه اضطراب کوويد، بيشترين درصد ٨٧ درصد) داراي نمره ٠ تا ١٦ از ٥٤ در مقياس اضطراب کوويد بودند. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد بين اضطراب کوويد و حيطههاي / نمونهها ( ٧ (p≤٠/ اضطراب، افسردگي و نشانههاي جسماني سلامت عمومي همبستگي مثبت و معنادار و حيطه عملکرد اجتماعي سلامت عمومي رابطه منفي معناداري ( ۰۵ وجود داشت. بحث و نتيجهگيري: يافتههاي پژوهش حاضر ميتواند اطلاعات مفيدي در اختيار مسئولين آموزشي دانشگاهها قرار دهد تا با اصلاح محيط آموزشي و کاهش عوامل استرسزا، برگزاري کارگاههاي مديريت استرس براي مقابله با اضطراب کوويد- ١٩ و ارائه مشاوره به دانشجويان گام مهمي در جهت بهبود سلامت عمومي دانشجويان پرستاري و ارتقا کيفيت مراقبت بردارند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کوويد ١٩ ، سلامت عمومي، پرستاري، دانشجو
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 02 Jan 2023 09:08
Last Modified: 21 May 2023 08:16
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6831

Actions (login required)

View Item View Item