ارزيابي ميزان توافق يافتههاي سابجکتيو و آبجکتيو رفرکشن در افراد نزديکبين مراجعهکننده به کلينيک رزمجومقدم شهر زاهدان در سال 1397

پاينده, ابوالفضل and نخجوانپور, ندا and عزيزي, هاجر and خضرزاده, ثريا and محجوب, منيره and رخشان دادي, طاهره (2021) ارزيابي ميزان توافق يافتههاي سابجکتيو و آبجکتيو رفرکشن در افراد نزديکبين مراجعهکننده به کلينيک رزمجومقدم شهر زاهدان در سال 1397. مجله مطالعات علوم پزشکي, 32 (9). pp. 660-666.

[img] Text
2 Payandeh A-10-4810-2.pdf

Download (444kB)

Abstract

به تعيين مقدار خطاي انکساري چشم، بهعنوان يکي از اجزاي اساسي مراقبتهاي بينايي، رفرکشن اطلاق ميشود. با توجه به نبود امکانات لازم براي معاينه در برخي مناطق محروم و شيوع بالاي نزديکبيني، اين پژوهش باهدف برآورد و مقايسه ميزان توافق سه روش سابجکتيو و آبجکتيو رفرکشن (اتورفرکشن و رتينوسکوپي) انجام شد. مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي توصيفي تحليلي بر روي ٨٠ فرد ( ١٦٠ چشم) نزديکبين مراجعهکننده به کلينيک رزمجو مقدم زاهدان از ارديبهشت تا تير سال ١٣٩٧ با روش نمونهگيري در دسترس انجام شد. تيزبيني افراد واجد معيارهاي ورود به مطالعه، ابتدا با چارت اسنلن با و بدون کارکشن اندازهگيري گرديد و سپس عيب انکسار به روش سابجکتيو رفرکشن با استفاده از تريال فريم و آبجکتيو رفرکشن به کمک دستگاه اتورفرکشن و رتينوسکوپ تعيين شد. ميزان توافق کمتر از P پارامترهاي قدرتهاي اسفر و آستيگمات و محور آستيگمات ميان سه روش با استفاده از شاخص ضريب همبستگي دورن-ردهاي محاسبه گرديد. مقدار ٥ درصد بهعنوان سطح معناداري در نظر گرفته شد. ۸۷ درصد) بودند. / ٢٣ سال بود. بيشتر افراد نمونه را خانمها ( ۷۰ درصد) تشکيل ميدادند. همچنين اکثر آنها دانشجو ( ۵ /٠±٤/ يافتهها: ميانگين سني افراد ١ ٦ ساعت کار نزديک چشمي داشتند. نتايج نشان داد که ميزان توافق بين سه روش در سنجش قدرت اسفريکال /٠±٢/ شرکتکنندگان بهطور متوسط، روزانه ٨ همچنين .(P<٠/ عيوب انکساري، قدرت و محور سيلندر به ترتيب برابر با ٩٩ درصد، ٨٩ درصد و ٦٩ درصد برآورد گرديد که ازلحاظ آماري معنادار بود ( ٠٠١ ميانگين قدرت اسفر با روش اتورفرکشن نسبت به سابجکتيو رفرکشن و رتينوسکوپ منفيتر برآورد شد. نتيجهگيري: با توجه به نتايج اين پژوهش، شيوع بالاي نزديکبيني و وجود محروميتها در مناطق مختلف استان سيستان و بلوچستان، براي ارزيابي ميزان عيوب انکساري با توجه به امکانات موجود، ميتوان روش سابجکتيو رفرکشن را بهعنوان روشي جايگزين براي روشهاي آبجکتيو رفرکشن استفاده نمود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نزديکبيني، آبجکتيو رفرکشن، سابجکتيو رفرکشن
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 07 Jan 2023 05:52
Last Modified: 17 May 2023 09:05
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6858

Actions (login required)

View Item View Item