مادر در پيشبيني سرانجام حاملگي PAPP-A تعيين نقش سطح سرمي

وظيفه خواه, شبنم and يعقوببگي, پريسا and علينژاد, وحيد (2021) مادر در پيشبيني سرانجام حاملگي PAPP-A تعيين نقش سطح سرمي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 32 (8). pp. 631-637.

[img] Text
7 Vazifekhah A-10-4864-1.pdf

Download (462kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: با توجه به عوارض بارداري ازجمله سقط، پره اكلامپسي، زايمان زودرس و مرگ داخل رحمي شناسايي مادراني كه در معرض عوارض بارداري هستند، ميتواند به كنترل و بهبود نتايج بارداري كمك نمايد. هدف از اين مطالعه در زمينه مراقبتهاي پري ناتال رسيدن به نتايج خوب بارداري بودكه سلامت مادر و نتايج جنيني خوب را مدنظر قرار دهد. مواد و روشها: در مطالعه مورد-شاهدي حاضر، ٤٠٠ زن باردار از بين زنان بارداري که که در نيمه دوم ١٣٩٨ و نيمه اول ١٣٩٩ به درمانگاههاي پريناتال بيمارستان مطهري اروميه مراجعه کرده بودند، و همچنين مادراني که در ٣ ماهگي اول بارداري بودند، انتخاب شده و وارد مطالعه شده و آنها به دو گروه ٢٠٠ ٠ بود و آسپيرين هم مصرف نکرده بوند. گروه شاهد هم شامل / در آنها کمتر از ٤ PAPP-A نفري تقسيم شدند.گروه مورد شامل ٢٠٠ مادر بود که سطح سرمي ٠ بود. عوارض بارداري شامل پرهاکلامپسي، فشارخون حاملگي، دکولمان جفت، محدوديت رشد جنين / در آنها بيشتر از ٤ PAPP-A ٢٠٠ مادر بود که سطح سرمي و مرگ داخل رحمي بين گروهها مقايسه شد. (P=۰/ مرگ داخل رحمي جنين) ( ۰۴۹ ) IUFD و همچنين بعلت (P=۰/ زايمان زودرس) ( ۰۰۱ ) PTL يافتهها: نتايج اين تحقيق نشان داد، پره کلامپسي بعلت محدوديت رشد داخل رحمي) و ) IUGR ، با پرهاکلامپسي PAPP-A داشته، درحاليکه سطح سرمي پايين PAPP-A ارتباط معناداري با سطح سرمي پايين فشارخون حاملگي ارتباط معناداري نداشت. و زايمان زودرس ،IUGR ، بهتنهايي نميتواند پيشبيني کننده عوارض دوره حاملگي مانند پرهاکلامپسي PAPP-A بحث و نتيجهگيري: اندازهگيري سطح سرمي باشد و به نظر ميرسد که بايد به همراه ساير اندکسهاي باليني و پاراکلينيکي پيشبيني کننده اين عوارض در مادران باردار مورد ارزيابي قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: PAPP-A حاملگي، مطالعه مورد شاهدي، سطح سرمي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 07 Jan 2023 10:11
Last Modified: 17 May 2023 09:01
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6871

Actions (login required)

View Item View Item