و کاسپاز ٣ در جهت افزايش AKT ،Survivin ،XIAP ارزيابي اثر ملاتونين بر ميزان بيان ژنهاي OVCAR حساسيت به سيس پلاتين در سلولهاي کشت داده شده 3

بقال صدري فروش, سحر and باقري, مرتضي and عبدي راد, عيسي and ستوده نژاد نعمت الهي, فتاح (2021) و کاسپاز ٣ در جهت افزايش AKT ،Survivin ،XIAP ارزيابي اثر ملاتونين بر ميزان بيان ژنهاي OVCAR حساسيت به سيس پلاتين در سلولهاي کشت داده شده 3. مجله مطالعات علوم پزشکي, 32 (7). pp. 525-536.

[img] Text
5 Baghal Sadrifroush A-10-304-4.pdf

Download (720kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: سرطان تخمدان هفتمين سرطان شايع و پنجمين دليل شايع مرگومير بين زنان دنيا است. بنابراين، يافتن داروهاي جديد که باعث افزايش کارايي داروهاي شيميدرماني شود و امکان استفاده از آن در دوزهاي پايينتر، که منجر به کاهش عوارض جانبي گردد ضروري است. هدف از اين مطالعه ارزيابي و کاسپاز ۳ در جهت افزايش حساسيت به سيس پلاتين در سلولهاي کشت داده شده AKT ،Survivin ،XIAP کردن اثر ملاتونين بر ميزان بيان ژنهاي بود. OVCAR3 ۰) ميکرومولار و غلظتهاي /۰۰۱ ،۰/۰،۳۱۲/۶۲۵ ،۱/۲۵ ،۲/۵ ،۵ ، با غلظتهاي مختلف ملاتونين ( ۱۰ OVCAR مواد و روش کار: در اين مطالعه سلولهاي 3 ۰) ميکرومولار در زمانهاي کشت ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ ساعت کشت داده شد. سپس سميت سلولي با /۰۰۱ ،۰/۹۳۷ ،۱/۸۷۵ ،۳/۷۵ ،۷/۵ ، مختلف سيس پلاتين ( ۱۵ و کاسپاز ۳ در گروههاي کنترل، AKT ،Survivin ،XIAP براي ارزيابي سطح نسبي بيان ژنهاي Real time PCR موردبررسي قرار گرفت. تست MTT تست ملاتونين، سيس پلاتين و ترکيبي ملاتونين و سيس پلاتين اجرا شد. را بر اساس يک مکانيسم وابسته به دوز و زمان مهار ميکند. OVCAR يافتهها: نتايج اين مطالعه نشان داد که ملاتونين تکثير سلولهاي سرطاني کشت يافته 3 نتايج حاصل از آناليز دادهها نشان داد که در گروههاي ملاتونين و ترکيبي ملاتونين-سيس پلاتين افزايش معنيداري در سطح بيان ژن کاسپاز ۳ مشاهده ميشود. در گروه ترکيبي ملاتونين-سيس پلاتين کاهش (اختلاف مرزي) يافت. درحاليکه در گروههاي تستشده سطح Survivin همچنين بيان ژن مهارکننده آپوپتوز تغييرات معنيداري نداشت. Akt و Xiap بيان نسبي ژنهاي به سيس پلاتين حساسيت بيشتري پيدا ميکنند. آن ميتواند OVCAR بحث و نتيجهگيري: يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد با مصرف ملاتونين سلولهاي 3 براي مديريت بيماران مبتلا به سرطان تخمدان به کار رود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: AKT ،Survivin ، XIAP، کاسپاز ۳ ،OVCAR ملاتونين، سيس پلاتين، رده سلولي 3
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 08 Jan 2023 04:59
Last Modified: 15 May 2023 07:56
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6877

Actions (login required)

View Item View Item