ارزيابي تطبيقي عملکرد و پيشبيني وضعيت رتبهبندي دانشگاههاي شهرستان اروميه بر اساس بروندادهاي پژوهشي

رشيدي, علي and دلاييميلان, علي and عليزادهامامزاده, محمدرضا and جباري, کريم (2021) ارزيابي تطبيقي عملکرد و پيشبيني وضعيت رتبهبندي دانشگاههاي شهرستان اروميه بر اساس بروندادهاي پژوهشي. مجله مطالعات علوم پزشکي،, 32 (6). pp. 408-418.

[img] Text
2 Rashidi A-10-3315-1.pdf

Download (454kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: پژوهش حاضر باهدف ارزيابي تطبيقي عملکرد و پيشبيني وضعيت رتبهبندي دانشگاههاي شهرستان اروميه بر اساس بروندادهاي پژوهشي انجام گرفته است. WOS دادههاي پايگاه استنادي مواد و روش کار: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و ازنظر نوع تحقيق، يک مطالعه علمسنجي است. دادهها به روش کتابخانهاي جمعآوري و جامعه آماري است. ملاک تحليل برونداد شاخصهاي پيشنهادي مستخرج از WOS در پايگاه استنادي « کشور ايران » (٢٠٢١/٠٨/ آن مدارک نمايه شده (از سال ١٩٨٠ الي ١١ ابزار تحليلي اينسايتس بود. نمايه شده است. دانشگاه اروميه (با WOS يافتهها: يافتهها نشان دادند تعداد ٦٢٧٩٧٢ مدرک توسط سازمانهاي علمي وابسته به کشور ايران در پايگاه استنادي درصد » ،« تأثيرگذاري استنادي » دارد. عملکرد دانشگاه صنعتي اروميه در شاخصهاي WOS ٧٤٤٢ مدرک) بيشترين تعداد مدرک نمايه شده را در پايگاه اطلاعاتي درصد » و «Q درصد مقالات منتشرشده در نشريات 1 » و « درصد مدارک ١٠ درصد استناد برتر » ،« درصد مدارک در ١ درصد استناد برتر » ،« مدارک استناد خورده همکاري با دانشگاهها و » و « همکاري صنعتي » نسبت به دانشگاههاي اروميه و علوم پزشکي اروميه نسبتاً مطلوبتر است. در شاخص « همکاريهاي بينالمللي « جايگاه نويسنده مسئولي » و « همکاري درونسازماني » عملکرد دانشگاه علوم پزشکي اروميه نسبتاً مطلوبتر است، درحاليکه در دو شاخص « مؤسسات داخل کشور عملکرد دانشگاه اروميه نسبتاً مطلوبتر هست. بحث و نتيجهگيري: کيفيت پژوهشهاي انجامشده در دانشگاههاي اروميه مناسب نبوده، تعامل بينالمللي، ملي و صنعتي دانشگاهها نسبتاً ضعيف و دانشگاهها استراتژي مناسبي در انتشار يافتههاي پژوهشي ندارند. با در نظر گرفتن مجموع اين عوامل ميتوان پيشبيني نمود رتبهبندي دانشگاههاي شهرستان اروميه در کشور و جهان ضعيف خواهد بود

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عملکرد علمي دانشگاه، رتبهبندي دانشگاهي، علمسنجي، اينسايتس، دانشگاههاي شهرستان اروميه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 08 Jan 2023 07:04
Last Modified: 15 May 2023 08:45
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6882

Actions (login required)

View Item View Item