بررسي تفاوت بين پاتولوژيستها در مورد درجهبندي هيستولوژيک سرطانهاي پستان، پاپيلري مثانه و سارکوم نسج نرم

عباسي, فريبا and پورجبلي, معصومه and جوانمرد, فرزانه and فتاحي, هانيا (2021) بررسي تفاوت بين پاتولوژيستها در مورد درجهبندي هيستولوژيک سرطانهاي پستان، پاپيلري مثانه و سارکوم نسج نرم. مجله مطالعات علوم پزشکي, 32 (6). pp. 419-427.

[img] Text
3 Abbasi A-10-2224-4.pdf

Download (475kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: درجهبندي هيستولوژيک تومورها يک فاکتور پروگنوستيک مفيد، ساده و ارزان ميباشد ولي در صورت بررسي توسط چند پاتولوژيست، تفاوتهاي بارز در آن ديده ميشود. اين مطالعه باهدف تعيين تفاوت در، درجهبندي هيستوپاتولوژيک سرطانها بين پاتولوژيستهاي بيمارستان امام خميني اروميه انجام گرفت. مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي، تحليلي گذشتهنگر از هر يک از سرطانهاي پستان، پاپيلري مثانه و سارکوم نسج نرم ۵۰ موردبررسي شد. مطالعه P . ميکروسکوپي توسط سه پاتولوژيست بهطور مستقل و بدون اطلاع ازنظر يکديگر انجام شد. آماره کاپا براي بررسي توافق غيراختصاصي مورداستفاده قرار گرفت ۰ در نظر گرفته شد. / کمتر از ۰۵ ۰). در مورد / ۰ و ۶۰۳ / ۰ و ۱۳ / يافتهها: توافق، در مورد درجهبندي سرطان پستان و مثانه ضعيف و در مورد سارکوم نسج نرم متوسط بود (کاپا به ترتيب ۳ معيارهاي دخيل در، درجهبندي، بيشترين توافق به ترتيب در مورد پلئومورفيسم در سرطان پستان، ضخامت لايهها در سرطان مثانه و تمايز سلولي در سارکوم .(۰/ ۰ و ۶۵ / ۰ و ۲۸ / نسج نرم مشاهده شد (کاپا به ترتيب ۸ بحث و نتيجهگيري: توافق ضعيف بين پاتولوژيستها در، درجهبندي سرطانها وجود دارد. انجام درجهبندي توسط هر پاتولوژيست، بيش از يکبار و در ميدانهاي متفاوت ميکروسکوپي و نيز انجام همزمان درجهبندي توسط دو پاتولوژيست با ميکروسکوپ چند سر و يا در نظر گرفتن متوسط آنچه دو پاتولوژيست جداگانه گزارش کردهاند ميتواند در رفع اين مشکل مفيد باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: درجهبندي، تفاوت بين پاتولوژيستها، سرطان پستان، سرطان پاپيلري مثانه، سارکوم نسج نرم
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 08 Jan 2023 07:13
Last Modified: 17 May 2023 07:09
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6883

Actions (login required)

View Item View Item