بررسي عوامل مرتبط با بروز ميوم رحمي در خانمهاي سنين باروري

امامي, نجمه and گروسي, ليدا (2022) بررسي عوامل مرتبط با بروز ميوم رحمي در خانمهاي سنين باروري. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (1). pp. 19-26.

[img] Text
3 Emami A-10-5125-1.pdf

Download (472kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: عليرغم شيوع بالا و اهميت زياد ميوم رحمي، تاکنون اتيولوژي مشخصي براي آن به اثبات نرسيده است. اين مطالعه باهدف بررسي عوامل ۹۳ انجام شده است. - مرتبط با بروز ميوم رحمي در خانمهاي سنين باروري تهران در سال ۹۴ ۱۳۹۴ بهصورت در - مواد و روش کار: در اين مطالعه مورد شاهدي، ۱۶۰ نفر خانم مراجعهکننده به درمانگاه زنان بيمارستان وليعصر شهر تهران در سال ۱۳۹۳ دسترس وارد مطالعه شدند و بهصورت تصادفي در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و چکليست و رگرسيون لجستيك چند t-Test و Chi-Square با آمار توصيفي و آزمونهاي SPSS عوامل مرتبط با ابتلا به ميوم استفاده شد. درنهايت دادهها در نرمافزار 16 متغيره مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند. ۶,۵۷ سال بود. بر اساس دادههاي اين مطالعه سن، و تعداد روزهاي قاعدگي، سطح سرمي ± يافتهها: ميانگين سني خانمهاي شرکتکننده در اين مطالعه ۳۴,۶۹ ويتامين دي، سن منارك، فشارخون سيستوليك، سابقه خانوادگي، سابقه مصرف داروهاي پيشگيري از بارداري هورموني، كورتاژ، سابقه بارداري و ابتلا به .(P-value< هيپرتانسيون ارتباط مستقيم و طول مدت سيكل قاعدگي و سن منارک ارتباط معکوس با ابتلا به ميوم رحمي داشتند ( 0.05 بحث و نتيجهگيري: برخي عوامل مرتبط با بروز ميوم مانند سابقه خانوادگي و ويژگيهاي قاعدگي شخص قابل مداخله نيست، بااينوجود مداخلاتي مانند كاهش وزن، اجتناب از مصرف داروهاي پيشگيري از بارداري هورموني، مصرف ويتامين دي، كنترل فشارخون ميتواند باعث كاهش احتمال ابتلا به ميوم گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ميوم، فيبروم، ليوميوم، عوامل مرتبط، سن باروري
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 08 Jan 2023 08:21
Last Modified: 21 May 2023 07:59
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6892

Actions (login required)

View Item View Item