در هليکوباکتر پيلوري بر تغييرات توليد سيتوکين FlgE بررسي اثرات ايمنولوژيکي پروتئين نوترکيب 2 در سلولهاي ماکروفاژ در محيط آزمايشگاهي TNF-a

عابد کانجو, فروزان and سليماني, ندا and حسيني, سيد مسعود and زانوتي, جوزوپه (2022) در هليکوباکتر پيلوري بر تغييرات توليد سيتوکين FlgE بررسي اثرات ايمنولوژيکي پروتئين نوترکيب 2 در سلولهاي ماکروفاژ در محيط آزمايشگاهي TNF-a. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (1). pp. 45-53.

Full text not available from this repository.

Abstract

پيشزمينه و هدف:: هليكوباكتر پيلوري باسيلي گرم منفي است كه ميتواند در لايههاي موکوسي معده انسان كلونيزه شود. اين ارگانيسم بر اساس طبقهبندي سازمان بهداشت جهاني در بين فاکتورهاي کارسينوژن کلاس ۱ قرار دارد. گرچه مطالعات متعددي بر روي واكنش هليكوباكترپيلوري و سلولهاي ايمني انجام شده است، ولي بررسي واكنش تکتک فاكتورهاي بيماريزا با اين سلولها ميتواند جنبههاي مبهم پاتوژنز اين باكتري را مشخص كند. بررسي واكنش بين برخي با سلولهاي ايمني مهم است. از طرفي با بررسي نوع واكنش يك فاكتور كه بهعنوان كانديد VacA و CagA فاكتورهاي بيماريزاي هليكوباكتر پيلوري مانند واكسن نيز مطرح است ميتوان نوع رفتار تحريك سلولهاي ايمني را در محيط آزمايشگاه قبل از تزريق آن به حيوان آزمايشگاهي ارزيابي نمود. فاکتور پروتئين از هليکوباکتر پيلوري ميتواند بهعنوان يک کانديد مناسب که تاکنون بررسي نشده است مطرح باشد. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرات FlgE نوترکيب 2 در سلولهاي ماکروفاژها در شرايط آزمايشگاهي به روش الايزا ميباشد. TNF-alpha بر ميزان توليد FlgE ايمنولوژيکي 2 بيان و تخليص گرديد. ماکروفاژهاي صفاقي موش FlgE پروتئين نوترکيب 2 ، SBU/ مواد و روش کار: در اين پژوهش تجربي با کد اخلاق زيستي د/ 1542 استخراج گرديد. بهمنظور ارزيابي اثرات پروتئين نوترکيب بر سلولهاي ماکروفاژِ از غلظتهاي مختلف ۴ و ۲۰ و ۴۰ و ۸۰ ميکروگرم در ميليليتر استفاده شد. مايع رويي مواجهه جداسازي شد و بهمنظور ارزيابي اثرات سيتوکيني در تست الايزا استفاده گرديد. ( P< ٠,٠٠١٧) ٤٠ μg/ml و سپس (P<0.0001) ٤ μg/ml ٢٠ و پسازآن در غلظت μg/ml يافتهها: بر اساس آناليز آماري بيشترين ميزان ترشح در غلظت ٤ و ٢٠ و ٤٠ در مقايسه با گروه کنترل داراي اختلاف معنادار و نزديک به هم ميباشد. μg/ml مشاهده شد. آناليز آماري نشان ميدهد که نتايج در غلظت .(P = تفاوت معناداري با گروه کنترل نداشت ( 0.4028 μg/ml در غلظت ۸۰ TNF-α بااينحال، مقدار ازجمله فاکتورهاي مهم در بيماريزايي هليکوباکتر پيلوري ميباشد و بررسي ساختار و FlgE بحث و نتيجهگيري: اين مطالعه نشان داد که پروتئين نوترکيب 2 عملکرد آن براي راهکارهاي کانديد واکسن کارآمد بسيار مهم ميباشد. اين فاکتور پروتئيني بهخوبي ميتواند سيستم ايمني را تحريک نموده و موجب فعال شدن ماکروفاژها گردد. درنتيجه بررسي اثرات اين پروتئين بهصورت جداگانه ميتواند منجر به راهکارهاي درماني جديد و پيشگيري از عفونتهاي هليکوباکتر پيلوري که نيمي از جمعيت جهان را درگير خود کرده است، شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: FlgE هليکوباکتر پيلوري، پروتئين نوترکيب 2 ،TNF-a ، ماکروفاژ
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 08 Jan 2023 09:17
Last Modified: 21 May 2023 08:22
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6895

Actions (login required)

View Item View Item