مقايسه وضعيت فلکشن انقباضي زانو، عملکرد، کيفيت زندگي و تعادل در زنان سالمند مبتلا به استئوآرتريت با و بدون خالي کردن زانو

چهارمحالي, ليانا and گندمي, فرزانه and يلفاني, علي and فضائلي, عليرضا (2022) مقايسه وضعيت فلکشن انقباضي زانو، عملکرد، کيفيت زندگي و تعادل در زنان سالمند مبتلا به استئوآرتريت با و بدون خالي کردن زانو. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (2). pp. 140-151.

[img] Text
8 Chaharmahali A-10-1809-2.pdf

Download (521kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: ناپايداري زانوي بيماران مبتلا به استئوآرتريت، يک مشکل ناتوانکنندهي رايج بوده که ممکن است علل و عوارض متعددي داشته باشد. محققين در اين مطالعه به بررسي عملکرد، کيفيت زندگي، فلکشن انقباضي زانو و تعادل در بيماران مبتلا به استئوآرتريت و ارتباط آن با ناپايداري مفصل زانو پرداختهاند. مواد و روش کار: در اين مطالعه مورد-شاهد، دوسويه کور، ۶۰ زن مبتلا به استئوآرتريت زانو شرکت نمودند و بر اساس نمرات شاخص ناپايداري زانو در دو گروه ۵۴ ) تخصيص يافتند. متغير درد با مقياس آنالوگ بصري، فلکشن انقباضي / ۵۲ ) و بدون ناپايداري زانو (ميانگين سن: ۴۳ / ۳۰ نفره استئوآرتريت با (ميانگين سن: ۸۰ و عملکرد فيزيکي بيماران با تستهاي بلند شو و برو و بالا و پايين رفتن از پله، کيفيت زندگي با پرسشنامه WOMAC زانو با گونيامتر يونيورسال، عملکرد با ۰ تجزيهوتحليل / نمونه مستقل در سطح معناداري ۰۵ t-test نسخه ۲۲ و آزمون SPSS ارزيابي شد. دادهها با نرمافزار Single leg lift و تعادل با آزمون SF36 شدند. همچنين .(P=۰/ پاي چپ: ۰۰۱ ،P=٠/ يافتهها: ميانگين نمرات فلکشن انقباضي بين دو گروه با و بدون ناپايداري زانو تفاوت معناداري داشت (پاي راست ٠٠٠١ در .(P=٠/ عملکرد فيزيکي، کيفيت زندگي و تعادل تکپا بين دو گروه تفاوت معناداري داشت (در همه متغيرها ٠٠٠١ ،WOMAC ، ميانگين نمرات شدت درد گرچه در مورد زمان پايين آمدن تفاوت بين آنها معنادار ،(P=٠/ خصوص زمان بالا و پايين رفتن از پله، زمان بالا رفتن بين دو گروه تفاوت معناداري نداشت ( ٠٥٧ .(P=٠/ بود ( ٠٠٠١ بحث و نتيجهگيري: با توجه به يافتههاي اين مطالعه مشخص شد که بين دو گروه بيمار با و بدون ناپايداري زانو در فاکتورهاي درد، عملکرد، فلکشن انقباضي، کيفيت زندگي و تعادل تکپايي تفاوت معناداري وجود داشته که توجه به علل وقوع و اثرات جانبي اين مشکل را پرواضح ميکند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استئوآرتريت زانو، ناپايداري زانو، درد، کيفيت زندگي، تعادل
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 09 Jan 2023 06:17
Last Modified: 21 May 2023 08:37
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6905

Actions (login required)

View Item View Item