آموزش رفتارهاي ارتقادهنده سلامتي مبتني بر مدل پندر بر بهزيستي روانشناختي به بيماران تحت همودياليز

اقتدار, سامره and چالاک, زهرا and پريزاد, ناصر and علينژاد, وحيد (2022) آموزش رفتارهاي ارتقادهنده سلامتي مبتني بر مدل پندر بر بهزيستي روانشناختي به بيماران تحت همودياليز. مجله پرستاري و مامايي, 20 (4). pp. 344-358.

[img] Text
8 Chalak A-10-3788-1.pdf

Download (601kB)

Abstract

همودياليز يکي از روشهاي درماني موفق و رايج در کنترل نارسايي مزمن کليه است. بااينحال بيماران وابسته به همودياليز، علاوه بر تغييرات متعدد فيزيولوژيکي با مشکلات رواني بسياري نيز مواجه هستند. لذا وجود مداخله روانشناختي در درمان اين بيماران ضروري است. هدف اين پژوهش تعيين تأثير آموزش رفتارهاي ارتقادهنده سلامتي مبتني بر مدل پندر بر بهزيستي روانشناختي بيماران تحت همودياليز بود. مواد و روش کار: در اين پژوهش نيمه تجربي، ۹۰ نفر از بيماران تحت همودياليز بهصورت تصادفي در دو گروه کنترل و آزمون تخصيص داده شدند. بيماران پرسشنامه دموگرافيکي و فرم ۵۴ سؤالي پرسشنامهي بهزيستي روانشناختي ريف را قبل و يک ماه بعد از مداخله تکميل کردند. دادهها با استفاده از نرمافزار آماري تجزيهوتحليل شد. p<۰/ در سطح معنيداري ۰۵ SPSS 21 يافتهها: نتايج نشاندهنده تأثير مثبت آموزش رفتارهاي ارتقادهنده سلامت مبتني بر مدل پندر بر بهزيستي روانشناختي بود. در ابعاد پذيرش خود، روابط مثبت ولي اين اختلاف در ابعاد هدفمندي در زندگي و خودمختاري بين دو گروه .( p<۰/ با ديگران، تسلط بر محيط و رشد شخصي اختلاف آماري معنيدار بود ( ۰۵ .( p>۰/ بعد از مداخله معنيدار نيست ( ۰۵ بحث و نتيجهگيري: با توجه به نتايج بهدستآمده توصيه ميشود از اين روش اثربخش و مقرونبهصرفه در برنامهريزيهاي مراقبتي بيماران مزمن بهمنظور بهبود بهزيستي روانشناختي آنان استفاده گردد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: همودياليز، بهزيستي روانشناختي، ارتقاي سلامت، مدل ارتقاي سلامت پندر
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 08 May 2023 06:08
Last Modified: 10 May 2023 05:59
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6928

Actions (login required)

View Item View Item