بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر مسئوليتپذيري نوجوانان دختر تک والد مدارس دبيرستان شهرستان اروميه

پریزاد, ناصر and رادفر, مولود and علینژاد, وحید and راهدانه سابق, سیما (2022) بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر مسئوليتپذيري نوجوانان دختر تک والد مدارس دبيرستان شهرستان اروميه. مجله پرستاري و مامايي, 20 (5). pp. 432-445.

[img] Text
8 Parizad A-10-1912-5.pdf

Download (602kB)

Abstract

نوجوانی یکی از مهمترین و پرارزشترین دوران زندگی هر فرد محسوب میشود، زیرا سرآغاز دگرگونیهاي جسمی و روانی است. بااینحال، جدایی از یک والد به هر طریقی میتواند چهارچوب خانواده را به هم بریزد و التهاب این دوران را بیشتر کند. از طرفی از طریق خانواده است که نوجوان یاد میگیرد چگونه به جامعه پیرامون خود سامان دهد و مسئولیت اعمال خویش را به عهده بگیرد و به نظر میرسد تک والد بودن میتواند موجب بروز اختلال در روند مسئولیتپذیري نوجوانان شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر مسئولیتپذیري نوجوانان دختر تک والد انجام شد. - مواد و روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیشآزمون- پسآزمون و گروه کنترل بود که در سال 1400 بر روي 100 نوجوان دختر تک والد 18 15 سال صورت گرفت. در این مطالعه، نمونهگیري چندمرحلهاي و تخصیص دو گروه به روش کنترل و مداخله به روش تصادفی انجام شد. مشارکتکنندگان واجد 4 هفته - شرایط ورود به مطالعه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه مسئولیتپذیري نوجوانان را در دو گروه کنترل و مداخله در شروع مطالعه، پس از مداخله و 6 60 دقیقه انجام شد. تعداد افراد هر گروه - بعد از پایان مداخله تکمیل کردند. جلسات آموزش به شکل مجازي و بهصورت گروهی در بستر اسکاي روم به مدت 90 6 نفر و تعداد جلسات آموزش گروهی، 10 جلسه و فاصله برگزاري جلسات یک هفته بود. دادهها با استفاده از آزمونهاي تی مستقل و آنالیز واریانس با - شامل 10 در نظر گرفته شد. P< 0/ نسخه 22 تجزیهوتحلیل شد. سطح معنیداري 05 SPSS آزمونهاي تکراري و به کمک نرمافزار .(P<0/ يافتهها: نتایج، بیانگر تفاوت آماري معناداري بین میانگین نمره مسئولیتپذیري نوجوانان دختر در دو گروه مداخله و کنترل، پس از پایان مداخله بود ( 001 بحث و نتيجهگيري: بر اساس نتایج این مطالعه، آموزش مهارتهاي زندگی میتواند باعث افزایش مسئولیتپذیري آنان گردد. با توجه به اهمیت مسئولیتپذیري براي رشد و سلامت فردي، تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان و نهایتاً پیشرفت جامعه، آموزش مهارتهاي زندگی در نوجوانان دختر تک والد توصیه میشود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نوجوانان، مهارتهاي زندگی، مسئولیتپذیري، تک والدي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 09 May 2023 07:12
Last Modified: 10 May 2023 05:51
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6938

Actions (login required)

View Item View Item