بررسي فرايند تحويل بيمار در بخش اورژانس از ديدگاه پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني

داداشزاده, عباس and دهقاننژاد, جواد and حيدرپور, ژيلا and گيلاني, ندا and فتحاللهزاده, اباذر and رحماني, آزاد (2022) بررسي فرايند تحويل بيمار در بخش اورژانس از ديدگاه پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني. مجله پرستاري و مامايي, 20 (6). pp. 459-468.

[img] Text
2 Dadashzadeh a-10-3098-4.pdf

Download (501kB)

Abstract

فرآيند تحويل بيمار توسط پرسنل پيشبيمارستاني به پرسنل بخش اورژانس بيمارستاني نقش مهمي در برقراري اطمينان از تداوم مراقبت و تأمين ايمني بيمار ايفا ميکند. ولي بااينوجود مشکلات فراواني در اين زمينه وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين فرايند تحويل بيمار در بخش اورژانس از ديدگاه پرسنل اورژانس پيشبيمارستاني انجام گرفت. مواد و روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي است که به روش سرشماري بر روي ١٥٠ نفر از پرسنل اورژانس پيشبيمارستاني تبريز در سال ۱۳۹۸ انجام شد. ابزار جمعآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که فرآيند تحويل بيمار را در ۶ حيطه تحويل باليني بيمار، ارتباط بين کارکنان اورژانس بيمارستان و پيشبيمارستان، اطلاعات مربوط به ثبت، تأييد و گزارش فرمها، تسهيلات مرتبط با تحويل بيمار، استانداردهاي موجود حين تحويل بيمار، و عملکرد قسمت ترياژ ۰) محاسبه شد. / بخش اورژانس موردسنجش قرار ميدهد. روايي مطالعه به روش صوري و محتوي تأييد و پايايي آن با ضريب آلفايکرونباخ ( ۸۰ يافتهها: در بررسي ميانگين نمرات حيطههاي ششگانه مؤثر در فرآيند تحويل بيماران، بيشترين نمره مربوط به حيطه عملکرد قسمت ترياژ بخش اورژانس با ۱۰ (نمره قابل کسب /۱۵ ± ۴/ ۵۰ (نمره قابل کسب حداقل ۱۲ و حداکثر ۶۰ ) و کمترين نمره مربوط به تسهيلات بيمارستان با ميانگين ۵۲ /۹۲±۱۳/ ميانگين ۷۸ حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ ) بود. مهيا نبودن جاي پارک مناسب براي آمبولانس در جلوي اورژانس بيمارستان، آماده نبودن برانکار و ويلچر در ورودي بخش اورژانس براي جابهجايي بيمار، شلوغي و ازدحام بخش اورژانس، وضعيت بخشهاي ويژه ازنظر تخت خالي و تعداد کادر درماني از مهمترين عواملي بودند که در روند فرآيند تحويل بيمار تأثير داشتند. بحث و نتيجهگيري: بر اساس يافتههاي حاصل از مطالعه حاضر و از ديدگاه پرسنل اورژانس پيشبيمارستاني، وضعيت فرآيند تحويل بيماران به بخش اورژانس بيمارستاني در حد متوسطي قرار دارد و اين امر ميتواند زمينهاي در جهت انتقال غير صحيح اطلاعات درماني بيمار و نبود تداوم بهينه مراقبت از بيمار شود. در اين خصوص آموزش تحويل صحيح بيمار براي پرسنل اورژانس بيمارستاني و پيش بيمارستاني، همکاري مؤثر بين مرکز اورژانس بيمارستان و پيش بيمارستاني در رفع موانع و تدوين دستورالعمل کشوري جامع در مورد فرآيند تحويل بيمار لازم و ضروري است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بخش اورژانس بيمارستان، فرآيند تحويل بيمار، پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 09 May 2023 09:17
Last Modified: 10 May 2023 05:49
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6940

Actions (login required)

View Item View Item