بررسي تأثير آموزش تغذيهاي بر اسيدآمينههاي دريافتي در زنان بارورشده به طريق لقاح مصنوعي

حسينخاني, آزاده and بلغن آبادي, نسيبه and عامريان, مليحه and ارسنگ, شهرام and فياضي, ساناز (2022) بررسي تأثير آموزش تغذيهاي بر اسيدآمينههاي دريافتي در زنان بارورشده به طريق لقاح مصنوعي. مجله پرستاري و مامايي, 20 (6). pp. 510-518.

[img] Text
7 Hosseinkhani A-10-2172-4.pdf

Download (441kB)

Abstract

نياز به اسيدآمينهها در دوران بارداري افزايش چشمگيري مييابد و دريافت ميزان کافي از اسيدآمينههاي مختلف ميتواند از بروز پيامدهاي نامطلوب بارداري در مادران باردار شده از طريق لقاح مصنوعي پيشگيري نمايد. مطالعه حاضر به بررسي تأثير آموزش تغذيه بر اسيدآمينههاي دريافتي در زنان بارورشده به طريق لقاح مصنوعي پرداخته است. مواد و روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي با مشارکت ١٧٠ نفر خانم باردار از طريق لقاح مصنوعي، مراجعهکننده به کلينيک ناباروري منتخب در شهر تهران در سال ۱۳۹۷ است. نمونهگيري به روش در دسترس انجامشده و تخصيص گروههاي مداخله و کنترل به روش تصادفي ساده انجام شد. دو پرسشنامه شامل پرسشنامه سبک زندگي ازنظر تغذيه و عادات غذايي و پرسشنامه يادآمد خوراک ٢٤ ساعته، قبل و بعد از مداخله آموزش تغذيه در ٦ جلسه جهت گردآوري اطلاعات مورداستفاده قرار گرفت. تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفي، مقايسه انجام شد. Nutritionist4 (N نسخه ۲۰ و ( 4 SPSS ميانگين و آزمون تي به کمک نرمافزار يافتهها: بر اساس يافتههاي اين مطالعه، خانمهاي ۱۹ تا ۴۵ ساله در دو گروه موردبررسي ميزان دريافتي دو اسيدآمينه تيروسين و والين تغييرات و در گروه کنترل اسيدآمينه والين ۵۲۹ واحد (P= معناداري نشان دادند بهطوريکه در گروه مداخله اسيدآمينه تيروسين ۱۷۳ واحد افزايش ( 0.004 داشت. (P= کاهش ( 0.005 بحث و نتيجهگيري: به نظر ميرسد مداخلات آموزشي ميتواند در ميزان دريافتي اسيدآمينههاي مختلف تأثيرگذار باشد، لذا براي تأييد يافتههاي اين مطالعه، پيشنهاد ميشود مطالعات بيشتر در اين زمينه صورت گيرد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اسيدآمينه، آموزش، لقاح مصنوعي، تغذيه، بارداري
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 10 May 2023 06:25
Last Modified: 10 May 2023 06:25
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6945

Actions (login required)

View Item View Item