(anti-cyclic citrullinated peptide) CCP مقايسه سطح سرمي آنتي فاکتور روماتوييد در بيماران مبتلا به تب مالت با و بدون علائم استئوارتيكولار

عینی, پیمان and هدایت یعقوبی, مجتبی and طهایی, سیده مهسا and تحملی رودسري, احمد and سیف ربیعی, محمدعلی (2022) (anti-cyclic citrullinated peptide) CCP مقايسه سطح سرمي آنتي فاکتور روماتوييد در بيماران مبتلا به تب مالت با و بدون علائم استئوارتيكولار. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (3).

[img] Text
5 Eini A-10-66-4.pdf

Download (406kB)

Abstract

و فاکتور روماتوئید جزء مارکرهائی هستند که میتوانند در بیماران مبتلا به بروسلوز مثبت شده و حتی در بیماران با و بدون CCP پيشزمينه و هدف: آنتی و فاکتور روماتویید در بیماران مبتلا به تب مالت CCP علائم استخوانی-مفصلی سطوح متفاوتی داشته باشند. این مطالعه با هدف بررسی شیوع سطوح سرمی آنتی با و بدون علائم استخوانی-مفصلی طراحی و اجرا شد. در بیماران با و بدون علائم RF و CCP مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 106 بیمار مبتلا به تب مالت موردبررسی قرار گرفتند. سطوح آنتی نسخه 16 تجزیهوتحلیل شد. سطح معنیداري برابر با SPSS موردبررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرمافزار ELISA استخوانی-مفصلی به روش 0/05 منظور گردید. 33 سال با / 35 درصد) زن بودند. میانگین سنی افراد شرکتکننده در مطالعه 5 / 64 درصد) مرد و 38 نفر ( 8 / يافتهها: از بین 106 بیمار انتخابشده، 68 نفر ( 2 65 درصد) از بیماران داراي علائم استخوانی- / 35 درصد را زنان به خود اختصاص دادند. 69 نفر ( 1 / 64 درصد بیماران را مردان و 8 / دامنه سنی 20 تا 55 سال بود. 2 27 درصد) داراي درگیري آرتریتی بودند. محل درگیري حدود 60 درصد از بیماران / 72 درصد داراي درگیري آرترالژي و 19 نفر ( 5 / مفصلی بودند که از این تعداد، 5 در بیماران با و بدون علائم CCP داراي علائم استخوانی-مفصلی، مهره بود، و کمترین محل درگیري را شانه به خود اختصاص میداد. میانگین سطح آنتی در بیماران با علائم استخوانی- ESR میانگین سطح فاکتور روماتویید و .(P = 0/ 5 واحد بر میلیلیتر بود ( 02 /4 ± 2/ 7 و 93 /9 ± 4/ استئوآرتیکول به ترتیب 9 مفصلی بیشتر از بیماران بدون این علائم بود، اما اختلاف مشاهدهشده معنیدار نبود. در بیماران بروسلوز با درگیري سیستم اسکلتی-حرکتی بالاتر از بیماران بدون درگیري این سیستم CCP نتيجهگيري: بر اساس نتایج مطالعه حاضر سطح آنتی است که ممکن است با بیماريهاي روماتولوژیک اشتباه تشخیص داده شوند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تب مالت، آنتیبادي پپتید حلقوي سیترولینه، فاکتور روماتوئید
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 10 May 2023 06:43
Last Modified: 10 May 2023 06:43
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6950

Actions (login required)

View Item View Item