با استعداد ابتلا به آدنوکارسينوماي پروستات در جمعيت ايران rs و 198977 rs بررسي همراهي 2107301

سارباني, هليا and انگجي, سيدعبدالحميد and بيکزاده, بهناز and عليبيک, هنگامه and رودي, راحله and ناروئي, بهزاد (2022) با استعداد ابتلا به آدنوکارسينوماي پروستات در جمعيت ايران rs و 198977 rs بررسي همراهي 2107301. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (4).

[img] Text
7 Sarebani A-10-5208-1.pdf

Download (623kB)

Abstract

سرطان پروستات يکي از پنجمين سرطان شايع در بين مردان و دومين سرطان ازلحاظ نرخ بروز استانداردشده سني ( ۶ با استعداد ابتلا به آدنوکارسينوماي پروستات در جمعيت ايران است. تا بتوان rs و 198977 rs جمعيت ايران است. هدف از اين مطالعه بررسي همراهي 2107301 از آنهايي که همراهيشان تأييد ميگردد بهعنوان فاکتورهاي غربالگري استفاده کرد. مواد و روش کار: در اين مطالعه مورد-شاهدي ۱۷۸ نمونه موردبررسي قرار گرفت که به دو گروه تقسيم شدند، يک گروه افراد مبتلا به سرطان پروستات و گروه بهمنظور تعيين ژنوتايپ هر يک از افراد ،Tetra Primer ARMS PCR ديگر افراد فاقد سرطان پروستات است که بهعنوان مورد و شاهد شناخته شدند. از روش شرکتکننده استفاده گرديد. در گروه آدنوکارسينوماي پروستات نسبت به گروه SPSS با استفاده از نرمافزار 25 rs و 198977 rs يافتهها: فراواني ژنوتيپي پليمورفيسمهاي 2107301 rs و 198977 ( P-value=۰/۵۲۱) rs شاهد(داراي هايپر پلازي خوشخيم پروستات) در جمعيت ايران مورد ارزيابي قرار گرفت. بين توزيع ژنوتيپي 2107301 در گروه مبتلا به آدنوکارسينوماي rs در گروه مورد و شاهد ازنظر آماري اختلاف معناداري مشاهده نشد. اما ميتوانيم با استفاده از 2107301 ( P-value=۰/۱۸۱) مثبت هستند را از افرادي که منفي ميباشند تشخيص دهيم. Preneural Invasion پروستات افرادي که ازنظر براي گروه آدنوکارسينوما در مقايسه با هايپر پلازي خوشخيم پروستات rs و 198977 rs بحث و نتيجهگيري: با توجه به آناليزهاي صورت گرفته در 2107301 چندشکلي تك نوكلئوتيدي)، با سرطان پروستات همراهي ندارند. ) SNP نشاندهنده اين است که اين دو (BPH

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آدنوکارسينوماي پروستات، هايپر پلازي خوشخيم پروستات، چندشکلي تك نوكلئوتيدي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 10 May 2023 07:52
Last Modified: 10 May 2023 07:52
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6960

Actions (login required)

View Item View Item