اثر اسيد فروليک در کاهش اختلال يادگيري و حافظه و آسيب هيپوکمپ در موشهاي تحت تيمار با دگزامتازون

خواجات, فاطمه and عزيززاده دلشاد, عليرضا and حدادزاده نيري, نرگس and روغني, مهرداد (2022) اثر اسيد فروليک در کاهش اختلال يادگيري و حافظه و آسيب هيپوکمپ در موشهاي تحت تيمار با دگزامتازون. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (7).

Full text not available from this repository.

Abstract

قرار گرفتن طولانيمدت در معرض گلوکوکورتيکواستروئيدها از طريق افزايش استرس اکسيداتيو و آپوپتوز، موجب آسيب مغز ميشود. با توجه به خواص آنتياکسيداني و آنتيآپوپتوتيک اسيد فروليک، در مطالعهي حاضر اثر اسيد فروليک بر يادگيري، حافظه و حفاظت هيپوکمپ در موش صحرايي تيمارشده با دگزامتازون موردبررسي قرار گرفت. مواد و روش کار: اين بررسي تجربي بر روي ٣٢ سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار انجام شد. براي القاي آسيب عصبي، روزانه ٥٠٠ ميکروگرم بر کيلوگرم دگزامتازون به مدت ٣ هفته تزريق گرديد. گروههاي تحت درمان به مدت ٣ هفته، روزانه ٥٠ ميليگرم بر کيلوگرم اسيد فروليک دريافت کردند. در پايان هفته سوم، پس از ارزيابي يادگيري و حافظه با استفاده از آزمون رفتار اجتنابي غيرفعال و تشخيص شيء جديد، برخي شاخصهاي مرتبط با استرس اکسيداتيو و آپوپتوز هيپوکمپ مورد شمارش قرار گرفت. CA در هموژنه هيپوکمپ سنجش شد و تعداد نورونها در ناحيه 1 يافتهها: تأخير در حين عبور و درصد تشخيص در گروه دگزامتازون دريافتکنندهي اسيد فروليک افزايش معنيداري در مقايسه با گروه دگزامتازون داشت. در گروه دگزامتازون (SOD) کاسپاز ١، و کاسپاز ٣، و افزايش معنيدار فعاليت سوپراکسيدديسموتاز ،(MDA) همچنين، کاهش معنيدار ميزان مالون دي آلدئيد هيپوکمپ جلوگيري نمود. CA تيمار شده با اسيد فروليک به دست آمد. بعلاوه، تيمار گروه دگزامتازون با اسيد فروليک از کاهش تراکم نوروني ناحيه 1 بحث و نتيجهگيري: مصرف اسيد فروليک همزمان با تجويز طولانيمدت دگزامتازون از بروز اختلال يادگيري و حافظه و آسيب هيپوکمپ جلوگيري مينمايد و بخشي از اثر سودمند آن از طريق کاهش استرس اکسيداتيو و آپوپتوز انجام ميشود

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دگزامتازون، اسيد فروليک، هيپوکمپ، يادگيري، حافظه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 10 May 2023 10:15
Last Modified: 10 May 2023 10:15
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6984

Actions (login required)

View Item View Item