مطالعه ترموديناميکي جذب داروي لوودوپا بر روي نانولولههاي بور نيتريدي زيگزاگ با استفاده از نظريه تابع چگالي

شادي, ملينا and همداني, شهلا (2023) مطالعه ترموديناميکي جذب داروي لوودوپا بر روي نانولولههاي بور نيتريدي زيگزاگ با استفاده از نظريه تابع چگالي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (10).

Full text not available from this repository.

Abstract

هدف از کاربرد نانو حاملها در صنعت داروسازي، کاهش عوارض جانبي و کنترل سرعت رهش ماده مؤثره است، چراکه با روشهاي معمول مصرف دارو نظير مصرف خوراکي و تزريقي، دارو در سراسر بدن توزيعشده، تمام بدن تحت اثرات دارو قرار گرفته و عوارض جانبي دارو بروز ميکند. با گسترش روشهاي نوين دارورساني ميتوان بدون آسيب رساندن به ساير بافتها به بيشترين تأثيرپذيري دست يافت. در اين پژوهش، با توجه به اهميت داروي لوودوپا بهعنوان خط اول درمان بيماري پارکينسون، برهمکنش اين دارو بر روي نانولولههاي بور نيتريدي بهعنوان حامل و امکان تشکيل کمپلکس پايدار بين آنها بررسي شد. بررسي شد. براي بهينه (DFT) مواد و روش کار: در مطالعه ترموديناميکي حاضر، جذب لوودوپا بر روي نانولوله بور نيتريدي با استفاده از تئوري تابع چگالي بهکاربرده شد. انرژي برهمکنش بهمنظور تعيين پايداري جذب دارو بر B3LYP/6-31G(d) کردن ساختار نانو بور نيتريدي و داروي لوودوپا، روش و مجموعه پايه روي نانولوله بورنيتريد محاسبه شد. يافتهها: مقدار انرژي جذب و تغيير آنتالپي منفي بوده و فرايند جذب گرماده و ازنظر ترموديناميکي مساعد بود. نتايج حاصل از محاسبات نظريه اوربيتال پيوندي نشان داد، لوودوپا نقش الکترون دهندگي و نانولوله بورنيتريد نقش الکترون گيرندگي را دارد، که اين عامل باعث تغيير انرژي پايداري پيوندها در (NBO) طبيعي ماهيت جزئي کوالانسي ،(AIM) نانولوله شده است. همين اثر را پتانسيل الکترواستاتيکي مولکولي نيز ثابت کرد. تحليل نتايج بهدستآمده از نظريه اتم در مولکول را براي کمپلکس لوودوپا- نانولوله نشان داد. نشان داد، فرايند جذب NBO و آناليز AIM بحث و نتيجهگيري: نتايج حاصل از مطالعه انرژي جذب، توابع ترموديناميکي، پارامترهاي ساختاري، پارامترهاي دارو مطلوب بوده و با توجه به امکان تشکيل کمپلکس پايدار پيشبيني ميشود نانولولههاي بورنيتريدي، حامل مناسبي براي رسانش لوودوپا به سلولهاي هدف باشند

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: جذب سطحي، نانولوله بورنيتريدي، تئوري تابع چگالي، لوودوپا
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 13 May 2023 09:00
Last Modified: 13 May 2023 09:00
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7001

Actions (login required)

View Item View Item