اثر استفاده از کفش چابکي بر کينتيک دويدن در افراد با زانوي پرانتزي قبل و بعد از پروتکل خستگي

جعفرنژاد گرو, اميرعلي and زيوري کبير, ميترا (2023) اثر استفاده از کفش چابکي بر کينتيک دويدن در افراد با زانوي پرانتزي قبل و بعد از پروتکل خستگي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (11).

[img] Text
1 Jafarnezhadgero A-10-3759-12.pdf

Download (509kB)

Abstract

زانوي پرانتزي يکي از رايجترين آسيبهاي اندام تحتاني است که اين عارضه بهوسيلهي ايجاد گشتاور داخلي بر روي مچ پا و مفصل پا، بر کنترل وضعيت اثر ميگذارد. عارضه زانوي پرانتزي با تغيير بيومکانيک اندام تحتاني در طي راهرفتن و دويدن همراه است. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر استفاده از کفش چابکي بر کنيتيک دويدن در افراد با زانوي پرانتزي قبل و بعد از پروتکل خستگي بود. مواد و روش کار: اين تحقيق از نوع موردي-شاهد بود. در اين مطالعه ۱۴ نفر مرد داراي زانوي پرانتزي و ۱۵ فرد سالم در دامنه سني ۲۰ تا ۳۰ سال در اين پژوهش شرکت نمودند. با استفاده از صفحه نيرو برتک، نيروهاي عکسالعمل زمين هنگام دويدن قبل و بعد پروتکل خستگي اندازهگيري شد. نرمال بودن توزيع دادهها با استفاده از آزمون شپيروويلک مورد تائيد قرار گرفت. از آزمون واريانس دوسويه با اندازههاي تکراري جهت مقايسه دادهها و تمام نسخه ۲۵ انجام پذيرفت. SPSS ۰ و با استفاده از نرمافزار / تحليلها در سطح معنيداري ۰۵ در پيشآزمون بزرگتر از پسآزمون بود fyhc همچنين مقادير .(p=٠/ طي پيشآزمون بزرگتر از پسآزمون بود ( ٠٠٠ fxto يافتهها: در هر دو گروه، مقادير .(p=٠/ در پيشآزمون بزرگتر از پسآزمون بود ( ٠٠٠ fypo بعلاوه، مقادير .(=p۰/۰۰۰) بحث و نتيجهگيري: بهطورکلي، مکانيک دويدن در افراد داراي زانوي پرانتزي در مقايسه با افراد سالم قبل و بعد از پروتکل خستگي هنگام استفاده از کفش چابکي مشابه بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کفش چابکي، پروتکل خستگي، زانوي پرانتزي، کنتيک، دويدن
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 13 May 2023 09:47
Last Modified: 13 May 2023 09:47
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7009

Actions (login required)

View Item View Item