اثربخشي باليني داروي رگدانويماب در درمان بيماران مبتلا به کوويد - ١٩ : يک مرور نظاممند و فراتحليل

زابلي مهديآبادي, مرتضي and عباسي دولتآبادي, زهرا عباسي and نعمتي دوپلاني, فاطمه and رضوي نسب, سيدعلي and ايوان بقا, ريحانه and زيدآبادي نژاد, محمدرضا and اورندي, اميرحسين and امينيزاده, محسن and کمالي, مصطفي and کرمي, چيمن (2023) اثربخشي باليني داروي رگدانويماب در درمان بيماران مبتلا به کوويد - ١٩ : يک مرور نظاممند و فراتحليل. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (11).

Full text not available from this repository.

Abstract

رگدانويماب يک آنتيبادي مونوکلونال است که بهطور گسترده براي درمان بيماران مبتلا به کوويد- ۱۹ مورداستفاده قرار ميگيرد. هدف از اين مطالعه بررسي اثربخشي باليني داروي رگدانويماب در بيماران مبتلا به کوويد- ۱۹ بود. تا آگوست Web of science و Scopus ،Cochrane Library ،PubMed ؛ مواد و روش کار: يک مرور نظاممند در مهمترين پايگاههاي دادهاي عمده شامل ۲۰۲۲ انجام گرفت. همچنين يک جستجوي دستي در منابع مطالعات مروري و کليدي اوليه انجام گرفت. هيچ محدوديتي براي زبان و سال انتشار مطالعات در نظر گرفته نشد. ارزيابي کيفيت مطالعات با چکليست نيوکاسل انجام گرفت. پيامدهاي اثربخشي شامل کاهش مرگومير، کاهش مدت بستري در بيمارستان، نسخه ۳ انجام گرفت. Comprehensive Meta-Analysis پيشرفت بيماري و نياز به اکسيژن درماني بود. فراتحليل با استفاده از نرمافزار در گروه رگدانويماب براي ميزان (RR) يافتهها: از ۲۰۸ مقاله، درنهايت هفت مطالعه معيارهاي ورود را داشتند. نتايج فراتحليل نشان داد که مقدار نسبت خطر ۰/ ۱-) و نياز به اکسيژن درماني برابر با ۴۳ /۸۰ – -۰/۴۹ ۹۵%CI) -۱/ ۰)، طول مدت بستري در بيمارستان برابر با ۱۵ /۰۵ – ۱/۰۲ ۹۵%CI)۰/ مرگومير برابر با ۲۳ .(p > ۰/ ۰) بود. اما تأثير معناداري بر پيامدهاي مرگومير، تهويه مکانيکي و بهبود باليني مشاهده نشد ( ۰۵ /۳۴ –۰/۵۶ ۹۵%CI) بحث و نتيجهگيري: يافتههاي نتايج فراتحليل نشان داد که رگدانويماب باعث کاهش طول مدت بستري در بيماران مبتلا به کوويد- ۱۹ ميشود، اگرچه تأثيري بر کاهش مرگومير، نياز به تهويه مکانيکي و بهبود باليني در بيماران نداشت

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اثربخشي باليني، کوويد- ۱۹ ، رگدانويماب
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 13 May 2023 09:52
Last Modified: 13 May 2023 09:52
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7011

Actions (login required)

View Item View Item