بررسي تأثير اپليکيشن گوشي هوشمند (يارا) بر اضطراب بيماران افسرده

پريزاد, ناصر and سلطاني, زينب and رادفر, مولود and علينژاد, وحيد and ارزنلو, محمد and حقيقي, ماه منير (2022) بررسي تأثير اپليکيشن گوشي هوشمند (يارا) بر اضطراب بيماران افسرده. مجله پرستاري و مامايي, 20 (7).

Full text not available from this repository.

Abstract

در حال حاضر افسردگي بهعنوان بيماري قرن شناخته ميشود که در کل دنيا و ايران يکي از شايعترين اختلالات رواني است. از طرفي ديگر به علت عدم مراجعه بسياري از بيماران به پزشک و بالابودن هزينههاي درمان، اين بيماري در حال فراگير شدن است. از همين رو، نياز به روشهاي درماني مناسب ازجمله استفاده از اپليکيشنهاي گوشيهاي همراه جهت پيشگيري و بهبود افسردگي از ملزومات هر جامعه است. بنابراين، اين پژوهش باهدف تعيين تأثير استفاده از اپليکيشن گوشي هوشمند (يارا) بر اضطراب در بيماران افسرده انجام گرفت. مواد و روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي با طرح پيشآزمون - پسآزمون با گروه کنترل بر روي ۶۴ بيمار از بين بيماران افسرده مراجعهکننده به کلينيک ۱۴۰۱ انجام شد. ۶۴ نفر از بيماران با روش در دسترس - روانپزشکي بيمارستان رازي اروميه و کلينيک روانپزشکي بيمارستان شهيد مدني خوي در سال ۱۴۰۰ انتخاب شدند و سپس بهصورت تصادفي به دو گروه کنترل و مداخله تخصيص داده شدند. مداخله از طريق استفاده از اپليکيشن گوشي هوشمند (يارا) به مدت نسخه ۲۲ با استفاده از آمار SPSS سه ماه انجام شد. دادهها با استفاده از پرسشنامهي اضطراب اشپيلبرگ، قبل و بعد از مداخله گردآوري شدند. داده در نرمافزار توصيفي و تحليلي مورد آناليز قرار گرفتند. به اين صورت که ،(P=۰/ يافتهها: نتايج نشان داد که استفاده از اپليکيشن گوشي هوشمند (يارا) بر اضطراب بيماران افسرده تأثير مثبت و معنيداري دارد ( ۰۰۱ استفاده از اپليکيشن گوشي هوشمند (يارا) منجر به کاهش اضطراب بيماران افسرده ميشود. بحث و نتيجهگيري: استفاده از اپليکيشن يارا بهعنوان يک فنآوري ديجيتال يک راهحل مناسب براي بهبود اضطراب بيماران دچار افسردگي تلقي ميشوند، به اين صورت که فنّاوري گوشيهاي هوشمند يک فرصت براي تبديل تلفنهاي موبايل به دستگاههايي است که ميتواند خدمات سلامت روان را، مقرونبهصرفه ارائه دهد در اين راستا، استفاده از اپليکيشن گوشي هوشمند (يارا) ميتواند به کاهش اضطراب در افراد مستعد افسردگي و مبتلا به آن، کمک نمايد. همچنين شناخت تأثيرات اين اپليکيشن ميتواند راهگشاي بهکارگيري آن در درمان آسيبهاي رواني باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اضطراب، افسردگي، اپليکيشن، گوشي هوشمند
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 06:46
Last Modified: 14 May 2023 06:46
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7016

Actions (login required)

View Item View Item