تأثير آموزش مبتني بر برنامه تشويق استقلال و خود غنيسازي بر تبعيت دارويي بيماران مبتلا به سکته مغزي (EASE)

جلفائي, رضا and بقايي, رحيم and خرمي مارکاني, عبدالله and علينژاد, وحيد (2022) تأثير آموزش مبتني بر برنامه تشويق استقلال و خود غنيسازي بر تبعيت دارويي بيماران مبتلا به سکته مغزي (EASE). مجله پرستاري و مامايي, 20 (7).

[img] Text
6 Jolfaei A-10-3790-1.pdf

Download (459kB)

Abstract

سکته مغزي دومين دليل ناتواني و معلوليت و سومين دليل مرگومير بعد از بيماريهاي قلبي و سرطانها هست که منجر به تغييرات عمدهاي در شيوه زندگي بيماران ميشود. عوارض اين بيماري باعث کاهش رفتارهاي خود مراقبتي شده است. بر اساس شواهد استفاده از برنامهها و مداخلاتي همچون آموزش خودمديريتي ميتواند کمککننده باشد. لذا مطالعه حاضر باهدف تعيين تأثير آموزش مبتني بر برنامه تشويق استقلال و خود غنيسازي بر تبعيت دارويي بيماران بازمانده از سکته مغزي در سال ١٤٠٠ انجام شد. مواد و روش کار: پژوهش حاضر يک تحقيق نيمه تجربي است که در آن از طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و مداخله استفاده شد. تعداد ۵۵ نفر از بيماران بازمانده از سکته مغزي با روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شده و به روش تصادفي به دو گروه کنترل ( ۲۸ نفر) و مداخله ( ۲۷ نفر) تقسيم شدند. ابزار گردآوري دادهها شامل فرم اطلاعات جمعيت شناختي بيماران و مقياس تبعيت دارويي موريسکي بود. مداخله، شامل اجراي برنامه آموزش به روش برنامه تشويق استقلال و خود غنيسازي به مدت ۱۲ هفته در منزل بيماران بهصورت چهره به چهره در حضور مراقب اصلي بيمار بود. تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از نرمافزار ۰ در نظر گرفته شد. / نسخه ۲۲ و آمار توصيفي و استنباطي انجام شد. سطح معنيداري کمتر از ۰۵ SPSS آماري ،(p>٠/ يافتهها: نتايج مطالعه نشان داد که ميزان تبعيت دارويي در بيماران گروه کنترل و مداخله در قبل از آموزش، تفاوت معناداري ازنظر آماري نداشت ( ٠٥ .(p<٠/ اما بعد از مداخله، اختلاف معنيداري ازنظر آماري مشاهده شد ( ٠٥ بحث و نتيجهگيري: بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر، مشخص گرديد که آموزش برنامه تشويق استقلال و خود غنيسازي در اين بيماران مؤثر است. لذا مسئولين سيستم بهداشت و درمان بايد راهکارهاي مناسبي براي برنامه تشويق استقلال و خود غنيسازي اين بيماران و آموزش خانوادههاي آنان و مشارکت فعال آنها در زمينه مراقبت از اين بيماران اتخاذ نمايند تا بتوان سطح کيفيت زندگي اين بيماران را ارتقاء داد و از بستري شدنهاي مجدد و مرگومير آنها تا حد امکان، پيشگيري کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تشويق استقلال، تبعيت دارويي، بيمار، خود غنيسازي، سکته مغزي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 06:48
Last Modified: 14 May 2023 06:48
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7017

Actions (login required)

View Item View Item