بررسي تأثير آموزش مبتني بر شواهد بر آگاهي دانشجويان پرستاري در مراقبت از دسترسيهاي عروقي همودياليز

عزيزي, نگين and جعفريزاده, حسين and آليلو, ليلا and علينژاد, وحيد (2022) بررسي تأثير آموزش مبتني بر شواهد بر آگاهي دانشجويان پرستاري در مراقبت از دسترسيهاي عروقي همودياليز. مجله پرستاري و مامايي, 20 (8).

[img] Text
1 Azizi A-10-3815-1.pdf

Download (654kB)

Abstract

يکي از نيازهاي اساسي و مهم بيماران تحت همودياليز، دسترسي عروقي است. دانشجويان پرستاري بهعنوان اعضاي تيم سلامت و پرستاران آينده نقش اساسي در مديريت ايمني بيماران تحت همودياليز دارند و بنابراين، آموزش آنها در جهت حمايت از ايمني بيمار اهميت دارد. امروزه آموزش مبتني بر شواهد باهدف استفاده صريح و عقلاني از بهترين شواهد رايج، آگاهي کافي و لازم در زمينه مديريت ايمن و مؤثر از بيماران بر طبق دستورالعملهاي مبتني بر شواهد را براي دانشجويان پرستاري فراهم ميآورد. لذا پژوهش حاضر باهدف تعيين تأثير آموزش مبتني بر شواهد بر آگاهي دانشجويان پرستاري در مراقبت از دسترسيهاي عروقي همودياليز در سال ۱۴۰۰ طراحي و اجرا گرديد. مواد و روشها: در اين مطالعه نيمه تجربي تعداد ۶۵ نفر از دانشجويان سال چهارم پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي اروميه انتخاب و به دو گروه مداخله و ۱ تا ۲ ساعت براي دانشجويان ارائه شد ولي گروه کنترل آموزشي دريافت / کنترل تقسيم شدند. سپس در گروه مداخله، آموزش مبتني بر شواهد در ۴ جلسۀ ۵ نسخه ۱۶ SPSS نکرد. اطلاعات با پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي و پرسشنامه آگاهي از دسترسيهاي عروقي همودياليز جمعآوري و با استفاده از نرمافزار تجزيهوتحليل و مقايسه شد. بااينحال، .(p=۰/ يافتهها: نتايج اين مطالعه نشان داد نمرات آگاهي دانشجويان پرستاري قبل از مداخله در بين دو گروه اختلاف معناداري باهم نداشتند ( ۷۴۹ از طرف ديگر، نمرات آگاهي دانشجويان پرستاري از دسترسيهاي عروقي .(p=۰/ نمرات آگاهي بعد از مداخله در دو گروه اختلاف معناداري باهم داشتند ( ۰۰۰۱ همچنين نمرات قبل و بعد آگاهي دانشجويان در گروه مداخله .(p=۰/ همودياليز در ابتدا و انتهاي مطالعه در گروه کنترل اختلاف معناداري باهم نداشتند ( ۱۰۷ .(p=۰/ اختلاف معناداري باهم داشتند ( ۰۰۰۱ بحث و نتيجهگيري: با توجه به يافتههاي پژوهش ميتوان نتيجه گرفت که اجراي آموزش مبتني بر شواهد بر روي آگاهي دانشجويان پرستاري از دسترسيهاي عروقي مؤثر بود. لذا پيشنهاد ميشود بر اهميت دانش دستورالعملهاي مبتني بر شواهد بهمنظور ترويج انتقال دانش نظري به بالين براي دانشجويان پرستاري بيشازپيش تأکيد گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، تمرين مبتني بر شواهد، همودياليز، دانشجويان پرستاري، دسترسي عروقي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 06:59
Last Modified: 14 May 2023 06:59
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7020

Actions (login required)

View Item View Item