بررسي روابط ساختاري تابآوري شغلي پرستاران با تعارض کار-خانواده و هراس از کوويد- ۱۹ در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز

عباسزاده, محمد and آقایاريهیر, توکل and جبرائیلی, مهناز and محمدپور, ابراهیم (2022) بررسي روابط ساختاري تابآوري شغلي پرستاران با تعارض کار-خانواده و هراس از کوويد- ۱۹ در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز. مجله پرستاري و مامايي, 20 (9).

[img] Text
4 Abbaszadeh A-10-3850-1.pdf

Download (552kB)

Abstract

پرستاران بهعنوان پیشقراولان سلامت جامعه انواع مختلفی از صدمات و تنشها را تجربه میکنند. به همین دلیل تابآوري شغلی بهعنوان یکی از اساسیترین ظرفیتها براي مقابله با موقعیتهاي اضطرابآور در میان پرستاران شناخته میشود. فلذا به سبب بحران کووید- 19 و افزایش درگیري پرستاران با بیماران کرونایی، میزان تابآوري شغلی آنان تحت تأثیر قرار گرفته و چالشهایی را براي آنها در حیطه شغلی و خانوادگی به وجود آورده است. بر همین اساس این مطالعه باهدف بررسی روابط ساختاري تابآوري شغلی پرستاران با تعارض کار-خانواده و هراس از کووید- 19 تبریز انجام گرفت. مواد و روش کار: روش تحقیق مورداستفاده پیمایشی و نوع مطالعه نیز توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماري شامل پرستاران مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده که 351 نفر از آنها به شیوه نمونهگیري طبقهاي مبتنی بر سهم انتخاب شده بودند. دادهها پس از کسب رضایت از پرستاران در student t-test ، و با استفاده از آزمونهاي همبستگی پیرسون Lisrel و SPSS تابستان و پاییز سال 1401 با استفاده از پرسشنامه جمعآوري و توسط نرمافزارهاي و معادلات ساختاري تحلیل شدند. 66/ 57 و هراس کووید- 19 نیز برابر با 7 / 56 ، تعارض کار-خانواده برابر 6 / 0 برابر با 4 - يافتهها: طبق نتایج میزان تابآوري شغلی پرستاران در یک مقیاس 100 بود. میزان تابآوري شغلی در میان پرستاران بیمارستانهاي کرونا پذیر کمتر از سایر بیمارستانها بود. نتایج روابط ساختاري نیز نشان داد که تعارض کار-خانواده 0-، سابقه کار بهصورت مستقیم و / 0-، هراس از کووید- 19 بهصورت غیرمستقیم (از طریق تعارض کار-خانواده) و با ضریب 05 / بهصورت مستقیم و با ضریب 20 0 تأثیر کل معناداري بر تابآوري شغلی / 0 و بیمارستان محل خدمت نیز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و با ضریب کل 19 / غیرمستقیم و با ضریب کل 21 پرستاران دارند. بحث و نتيجهگيري: با توجه به نتایج، تعارض کار-خانواده و هراس از کووید- 19 نقش پراهمیتی در تابآوري شغلی پرستاران دارند. بنابراین میتوان با روشهاي حمایتی نظیر جابجایی شیفت کاري، ساعات کار انعطافپذیر، کاهش نقشهاي خانهداري از طریق نگهداري از کودکان و ایجاد مهدکودك براي فرزندان آنان، توانمندسازي و افزایش دانش پرستاران در زمینه کووید- 19 از طریق برگزاري کارگاهها و افزایش امکانات حفاظتی در جهت کاهش هراس از کووید- 19 بر میزان تابآوري شغلی پرستاران افزود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کووید- 19 ، پرستاران، تابآوري، تعارض کار-زندگی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 07:47
Last Modified: 14 May 2023 07:47
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7033

Actions (login required)

View Item View Item