شيوع خشونت محيط کار، نحوه مواجهه و پيامدهاي آن در کارکنان فوريتهاي پزشکي: يک مطالعه توصيفي-مقطعي

صادقزاده, نيما and مرادي, ياسر and جعفريزاده, حسين and علينژاد, وحيد (2022) شيوع خشونت محيط کار، نحوه مواجهه و پيامدهاي آن در کارکنان فوريتهاي پزشکي: يک مطالعه توصيفي-مقطعي. مجله پرستاري و مامايي, 20 (9).

[img] Text
6 Sadeghzadeh A-10-3809-1.pdf

Download (535kB)

Abstract

خشونت محل کار يکي از انواع خطرات شغلي است که بهطور فزايندهاي در سراسر جهان در حال رشد ميباشد. شيفتهاي طولاني، استرسهاي شديد، محيطهاي منزوي و کنترل نشده، تماس مستقيم با مددجويان مضطرب و ماهيت کاري، تماماً پرسنل فوريتهاي پزشکي را در معرض خطر رويارويي با انواع خشونتهاي محل کار قرار ميدهد. اين مطالعه باهدف تعيين شيوع خشونت محيط کار، نحوه مواجهه و پيامدهاي آن در کارکنان فوريتهاي پزشکي استان آذربايجان غربي انجام شد. مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي- مقطعي در سال ١٤٠١ در استان آذربايجان غربي انجام شد. تعداد ٤٠٠ نفر از کارکنان عملياتي فوريتهاي پزشکي بهصورت نمونهگيري در دسترس وارد مطالعه شدند. در اين پژوهش بهمنظور جمعآوري دادهها از پرسشنامه استاندارد خشونت محل کار در بخش بهداشت بهصورت نسخه ۲۶ مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند. براي توصيف دادهها از آمار توصيفي مثل فراواني مطلق، SPSS الکترونيکي استفاده شد. دادهها با استفاده از نرمافزار ميانگين، انحراف معيار و ميانگين درصدي استفاده شد. ۵۴ درصد خشونت / يافتهها: نتايج نشان داد که ۶۱ درصد کارکنان فوريتهاي پزشکي در يک سال گذشته خشونت محل کار را تجربه کردهاند که ۳ ۱۹ درصد خشونت فيزيکي، ۱۸ درصد خشونت قوميتي و ۱۰ درصد خشونت جنسي بوده است. کارکنان فوريتهاي پزشکي در پاسخ به تمامي انواع / کلامي، ۳ خشونتهاي محل کار تجربهشده، غالباً مهاجم را به آرامش دعوت کرده و ازنظر آنان علت عدم گزارش، بيفايده بودن گزارشدهي مشخص شد. همچنين اکثراً از نحوه رسيدگي به حوادث گزارش شده بسيار ناراضي بودند. بحث و نتيجهگيري: کارکنان عملياتي فوريتهاي پزشکي در معرض خشونت بالايي قرار دارند. لذا ضروري است زمينههاي لازم براي کاهش و پيشگيري از خشونت محل کار و افزايش امنيت در اين کارکنان از قبيل آموزش عموم مردم با حرفه فوريتهاي پزشکي و شرايط کاري پرتنش، تدوين سيستم گزارشدهي حوادث خشونت و رسيدگي به آن و تبيين سيستمهاي حمايتي از آسيب ديدهگان فراهم گردد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فوريتهاي پزشکي، اورژانس پيش بيمارستاني، خشونت محل کار
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 07:52
Last Modified: 14 May 2023 07:52
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7035

Actions (login required)

View Item View Item