بررسي تأثير آشناسازي به روش تور مجازي بر ميزان اضطراب قبل از عمل بيماران کانديد جراحي قلب باز

جاسمي, مدينه and دوان, متين and عسکري, بهنام and علينژاد, وحيد (2023) بررسي تأثير آشناسازي به روش تور مجازي بر ميزان اضطراب قبل از عمل بيماران کانديد جراحي قلب باز. مجله پرستاري و مامايي, 20 (10).

[img] Text
2 Jasemi A-10-3789-1.pdf

Download (527kB)

Abstract

جراحي بهعنوان يکي از روشهاي متداول درمان بيماريهاي قلبي ميتواند با مشکلات متعددي همراه باشد. اضطراب يکي از اين مشکلات است که با تأثير بر وضعيت هموديناميک بيمار ميتواند براي بيمار قبل از جراحي خطرآفرين باشد. اين پژوهش باهدف تعيين تأثير آموزش و آشناسازي به روش تور مجازي قبل از عمل توسط پرستار، بر ميزان اضطراب بيماران انجام شد. مواد و روش کار: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي به روش پيشآزمون پسآزمون است که در آن ۶۰ بيمار از بخش جراحي قلب انتخاب و بهطور تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. در روز پذيرش تمام بيماران دو پرسشنامه مشخصات جمعيتشناختي و اضطراب آشکار و پنهان اشپيلبرگر را تکميل کردند. سپس بيماران گروه مداخله روز قبل از عمل ويدئويي ۹ دقيقهاي در مورد مراقبتها، اتصالات و وضعيت بيماران در بخش ويژه بعد از عمل مشاهده کرده و به سؤالاتشان پاسخ داده شد. گروه کنترل فقط آموزشهاي معمول بخش را دريافت کردند. پس از انجام مداخلات آموزشي و پاسخ به سؤالات، دوباره پرسشنامهها ۰ تحليل شدند. / نسخه ۲۲ در سطح معناداري ۰۵ SPSS توسط بيماران تکميل شد. دادههاي بهدستآمده توسط نرمافزار يافتهها: نتايج اين پژوهش نشان داد که آموزش و آشناسازي به روش تور مجازي در ميزان اضطراب گروه مداخله مؤثر بوده و موجب کاهش معنادار در ميزان بيماران شده است. (P = ۰/ و اضطراب کل ( ۰۰۲ (P = ۰/ پنهان ( ۰۰۶ ،(P =۰/ اضطراب آشکار ( ۰۰۵ بحث و نتيجهگيري: آشناسازي به روش تور مجازي ميتواند منجر به کاهش اضطراب بيماران قبل از عمل قلب باز شود. پيشنهاد ميشود از اين روش با در نظر گرفتن فضايي جداگانه و آرام براي انجام مداخلات آموزشي در بخشهاي جراحي قلب استفاده شود و مطالعات بيشتري روي تأثير اين روش بر وضعيت هموديناميک بيماران انجام شود

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش به بيمار، آشناسازي، اضطراب، جراحي قلب
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 09:45
Last Modified: 14 May 2023 09:45
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7039

Actions (login required)

View Item View Item