مقايسه اثربخشي آموزش احياي قلبي ريوي کودکان با دو روش اپليکيشن کاربردي گوشي هوشمند و شبيهسازي بر مهارت پرستاران

خنجري, صديقه and درخشان فر, حجت and حقاني, شيما and يادگاري, ندا (2023) مقايسه اثربخشي آموزش احياي قلبي ريوي کودکان با دو روش اپليکيشن کاربردي گوشي هوشمند و شبيهسازي بر مهارت پرستاران. مجله پرستاري و مامايي, 20 (10).

[img] Text
3 Khanjari A-10-3744-1.pdf

Download (691kB)

Abstract

آموزش پرستاران و ضرورت بهروز شدن روند عمليات احياي قلبي-ريوي بخصوص در کودکان از اهميت بالايي برخورداراست. بر اين اساس اين مطالعه باهدف تعيين اثربخشي آموزش احياي قلبي- ريوي کودکان به دو روش اپليکيشن کاربردي گوشي هوشمند و شبيهسازي بر مهارت پرستاران صورت گرفت. مواد و روشها: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي بود که بر روي ۹۰ نفر از پرستاران شاغل در دو بيمارستان وابسته به سازمان تأمين اجتماعي تهران در سال ۱۳۹۹ انجام گرفته است. پرستاران بهصورت تصادفي در گروه شبيهسازيشده و اپليکيشن کاربردي گوشي هوشمند قرار گرفتند. در اين مطالعه يک اپليکيشن کاربردي توسط تيم تحقيق طراحي شد تا محتواي آموزشي بر روي گوشي شرکتکنندگان در مطالعه نصب شود و اجراي مطالعه به دو روش انجام گيرد. از چکليست احياي قلبي-ريوي انجمن قلب آمريکا سال ۲۰۱۵ براي تعيين مهارت پرستاران قبل از مداخله و چهار هفته بعد از مداخله استفاده گرديد. سپس با استفاده از آزمونهاي کاي دو، تي مستقل، تي زوجي و آناليز كوواريانس استفاده شد. SPSS نسخه 18 يافتهها: قبل از مداخله بين دو گروه ازنظر ميانگين نمره مهارت احياي قلبي-ريوي اختلاف معناداري وجود نداشت، اما چهار هفته بعد از آموزش اين اختلاف افزايش نمره مهارت احياي قلبي-ريوي کودکان بهصورت درونگروهي نيز در پرستاران گروه اپليکيشن کاربردي گوشي هوشمند بهصورت .(P=٠/ معنيدار بود ( ٠١٤ .(P=٠/ معنيداري از گروه شبيهسازي بيشتر بود ( ٠٠٨ نتيجهگيري: نتايج نشاندهنده مؤثرتر بودن اجراي اپليکيشن کاربردي گوشي هوشمند بر مهارت پرستاران در اجراي احياي قلبي-ريوي کودکان است. لذا، اين روش بهعنوان راهكاري کمهزينهتر و قابلدسترستر براي ارتقاي عملکرد پرستاران در رابطه با احياي قلبي-ريوي کودکان توصيه ميگردد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: احياي قلبي-ريوي، کودکان، شبيهسازي، اپليکيشن کاربردي گوشي هوشمند
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 10:06
Last Modified: 14 May 2023 10:06
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7040

Actions (login required)

View Item View Item