تأثير مشاوره گروهي بر تجربه بارداري زنان باردار شکم اول: يک مطالعه مداخلهاي

کيا, شيما and محدثي, حميده and خلخالي, حميدرضا (2023) تأثير مشاوره گروهي بر تجربه بارداري زنان باردار شکم اول: يک مطالعه مداخلهاي. مجله پرستاري و مامايي, 20 (10).

[img] Text
4 Kia A-10-3489-1.pdf

Download (556kB)

Abstract

هدف: مادران در دوران بارداري دستخوش تغييرات جسمي و رواني قابلتوجهي ميشوند که باعث تجربيات خوشايند و ناخوشايندي ميشود بهخصوص اگر اولين تجربه بارداري آنان باشد. لذا، مطالعه حاضر باهدف تعيين تأثير مشاوره گروهي بر تجربه بارداري زنان شکم اول مراجعهکننده به مراکز ۱۳۹۷ انجام گرفت. - بهداشتي درماني شهر اروميه در سال ۹۸ مواد و روش کار: پژوهش حاضر يک کارآزمايي باليني بود. هشتاد مادر نخست باردار که داراي معيارهاي ورود و خروج مطالعه بودند، بهصورت در دسترس از مراکز بهداشتي_ درماني اروميه بهصورت تصادفي در سه سطح اجتماعي برخوردار، کم برخوردار و حاشيهنشين شهر انتخابشده و در دو گروه کنترل ( ۴۰ نفر) و توسط شرکتکنندگان (PES) تجربه بارداري ،(GHQ- مداخله ( ۴۰ نفر) قرار گرفتند. در مرحله پيشآزمون، پرسشنامههاي دموگرافيک-طبي، سلامت عمومي ( ٢٨ تکميل گرديد. هر دو گروه مراقبتهاي روتين مرکز بهداشت را دريافت کردند. به گروه مداخله علاوه بر مراقبتهاي روتين، ۶ جلسه مشاوره گروهي دوساعته طي و آزمونهاي شاپيروويلکس SPSS- شش هفته ارائه شد. درنهايت پس از گذشت دو هفته از اتمام مداخله، پسآزمون تکميل گرديد. نتايج با استفاده از نرمافزار ۲۱ ۰ مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. / براي بررسي نرمال بودن دادهها، تي مستقل، تي زوجي، کاي دو و آناليز کوواريانس با سطح معنيداري کمتر از ۰۵ ۱۵/ يافتهها: دو گروه به لحاظ متغيرهاي زمينهاي همسان بودند. بر اساس يافتههاي توصيفي ميانگين نمره تجربه کل بارداري، قبل از مداخله در گروه مداخله ۸۳ ۱۷/ ۴۱ و در گروه کنترل ۹۵ / بااينحال، بعد از مداخله در گروه مداخله ۸ .(P > ۰/ ۱۷ ميبود که ازلحاظ آماري تفاوت معنيداري نداشت ( ۰۵ / و در گروه کنترل ۲۸ ۳۱ ، که ازلحاظ / ۲۷ و گروه کنترل ۴۷ / ميانگين نمره تجربه خوشايند بارداري قبل از مداخله در گروه مداخله ۷۳ .(P < ۰/ ميبود که تفاوت معنيداري داشتند ( ۰۵ .(P <۰/ ۳۲ بود که تفاوت معنيداري داشتند ( ۰۵ / ۴۱ و در گروه کنترل ۹۲ / ولي بعد از مداخله در گروه مداخله ۹۵ (P > ۰/ آماري تفاوت معنيداري نداشت ( ۰۵ ۱۴ بود که ازلحاظ آماري تفاوت معنيداري نداشتند / ۱۱ و در گروه کنترل ۲ / ميانگين نمره تجربه ناخوشايند بارداري در قبل از مداخله در گروه مداخله ۹۰ .(P<۰/ ۱۴ بود که ازلحاظ آماري تفاوت معنيداري داشتند ( ۰۵ / ۰ و در گروه کنترل ۹۸ / ولي بعد از مداخله در گروه مداخله ۱۶ ،(P > ۰/۰۵) بحث و نتيجهگيري: مشاوره گروهي باعث کاهش ناراحتيها و افزايش تجربيات خوشايند دوران بارداري ميشود. بنابراين پيشنهاد ميشود در مراکز بهداشتي_درماني، مشاوره گروهي براي خوشايند سازي دوران بارداري توسط مشاورين مامايي همراه با مراقبتهاي روتين انجام پذيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مشاوره گروهي، تجربه بارداري، مادران نخست باردار
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 10:10
Last Modified: 14 May 2023 10:10
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7041

Actions (login required)

View Item View Item