تأثير آموزش خودمراقبتي از راه دور از طريق اپلکيشن واتساپ بر کيفيت زندگي بازماندگان سرطان معده

اقتدار, سامره and رستمزاده, شلير and پريزاد, ناصر and احمدزاده, جمال (2023) تأثير آموزش خودمراقبتي از راه دور از طريق اپلکيشن واتساپ بر کيفيت زندگي بازماندگان سرطان معده. مجله پرستاري و مامايي, 20 (10).

[img] Text
5 Eghtedar A-10-3776-1.pdf

Download (501kB)

Abstract

امروزه به دليل پيشرفتهاي حاصله در تشخيص زودرس و درمان بدخيميها شمار بازماندگان سرطان معده در حال افزايش است، که اين بازماندگان تغييرات عمدهاي را در زندگي تجربه ميکنند. سازگاري با اين تغييرات نيازمند مداخلات مناسبي است که کيفيت زندگي آنان را بهبود بخشد، لذا اين ۱۳۹۹ انجام - مطالعه باهدف تعيين تأثير آموزش خودمراقبتي از راه دور از طريق اپلکيشن واتساپ بر کيفيت زندگي بازماندگان سرطان معده در اروميه سال ۱۴۰۰ شد. مواد و روشها: در اين مطالعه نيمهتجربي ۵۴ نفر از بازماندگان سرطان معده بهصورت در دسترس انتخاب و بهطور تصادفي به دو گروه آزمون و کنترل تقسيم قبل و بعد از مداخله (QLQ-STO شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه استاندارد کيفيت زندگي بيماران سرطان معده ( 22 جمعآوري شدند. در گروه آزمون آموزش برنامه خودمراقبتي از راه دور و با استفاده از اپليکيشن واتساپ طي ۸ جلسه داده شد. بيماران گروه کنترل فقط آموزشهاي نسخه ۱۶ تجزيهوتحليل شدند. براي کليهي آزمونهاي آماري SPSS روتين را دريافت کردند. دادهها با روشهاي آماري توصيفي و استنباطي توسط نرمافزار آماري ۰ در نظر گرفته شد. / سطح معنيداري کمتر از ۰۵ همچنين نتايج نشان داد که برخلاف .(p> ۰/ يافتهها: دو گروه مطالعه به لحاظ متغيرهاي دموگرافيک همگن بودند و تفاوت معنيداري در مورد آن نداشتند ( ۰۵ مرحله قبل از مداخله، ميانگين نمرهي کلي کيفيت زندگي و ابعاد آن بعد از مداخله بين دو گروه کنترل و آزمون اختلاف آماري معنيداري داشت، بهطوريکه بعد .(p< ۰/ از آموزش خودمراقبتي کيفيت زندگي در گروه آزمون بهطور معنيداري بهبود پيدا کرد ( ۰۵ بحث و نتيجهگيري: يافتههاي مطالعهي کنوني نشان داد که آموزش خودمراقبتي از راه دور از طريق اپلکيشن واتساپ باعث ارتقاء کيفيت زندگي بازماندگان سرطان خواهد شد، بنابراين با توجه به دسترسي راحت به روش آموزش از طريق شبکههاي اجتماعي بدون محدوديت مکاني و زماني، بهکارگيري اين روش آموزشي توسط مراقبين بهداشتي پيشنهاد ميشود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، بازماندگان سرطان معده، کيفيت زندگي، خودمراقبتي، واتساپ
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 10:13
Last Modified: 14 May 2023 10:13
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7042

Actions (login required)

View Item View Item