مقايسه سلامت روان بين کادر بهداشتي درماني در ارتباط مستقيم و بدون ارتباط مستقيم با کوويد- ١٩ در بخشهاي بيمارستاني: يک مطالعه توصيفي-تحليلي

فيضيپور, هايده and گلي, رسول and قرهباغي, ناصر and کياني, آرزو (2023) مقايسه سلامت روان بين کادر بهداشتي درماني در ارتباط مستقيم و بدون ارتباط مستقيم با کوويد- ١٩ در بخشهاي بيمارستاني: يک مطالعه توصيفي-تحليلي. مجله پرستاري و مامايي, 20 (10).

[img] Text
6 Feizipour A-10-3207-3.pdf

Download (725kB)

Abstract

هدف: در شرايط بحراني مانند پاندمي کوويد ١٩ ، احتمال بروز اختلالات روانپزشکي مانند افسردگي، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه در افراد پرخطر، بهويژه در کادر درماني خط مقدم افزايش مييابد که باعث اختلال در سلامت روان و عملکرد آنها ميگردد. بنابراين اين مطالعه باهدف مقايسه سلامت روان بين کادر بهداشتي درماني در ارتباط مستقيم و بدون ارتباط مستقيم با کوويد- ١٩ در بخشهاي بيمارستاني شهرستان اروميه در سال ۱۳۹۹ انجام شد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر توصيفي از نوع مقطعي- تحليلي است که در آن تعداد ۱۲۶ نفر از کادر درماني شاغل در بيمارستان طالقاني با روش نمونهگيري ويژه بزرگسالان (بالاتر از ١٨ سال) DSM- در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار جمعآوري داده پرسشنامه اندازهگيري نشانههاي متقاطع سطح ١ خود رتبهبندي 5 مورد تجزيهوتحليل قرار SPSS تي تست و آزمون همبستگي پيرسون توسط نرمافزار آماري 25 ،ANOVA بود. دادههاي جمعآوريشده با استفاده از آزمونهاي گرفت. ٢٢ ) و کمترين نمره مربوط به /١±٠٦/ ٢٢ ) و اختلال خواب ( ٧٨ /٦٩ ± ٢/ يافتهها: نتايج نشان دادند که بيشترين نمره مربوط به مقياسهاي افسردگي ( ١٩ ٢) بود. در بين متغيرهاي دموگرافيک بر اساس آناليز همبستگي پيرسون، بين مقياس افسردگي /٣١ ٠±/ ١) و افکار خودکشي ( ٠١ /٤٠ ٠±/ مقياسهاي حافظه ( ٠٣ همچنين بين مقياسهاي افسردگي، پرخاشگري، اضطراب، روانتني، کيفيت خواب، وسواس، خودکشي .(P=۰/ با جنسيت ارتباط آماري معنيداري وجود داشت ( ۰۴ .(P<۰/ و حافظه ارتباط معنيداري با گروه کادر بهداشتي درماني مستقيم و غيرمستقيم درگير با کوويد ۱۹ وجود داشت ( ۰۵ بحث و نتيجهگيري: سلامت روان در کادر درماني در همهگيري بيماري کوويد- ١٩ در سطح نامطلوبي قرار داشت. پيشنهاد ميشود براي ارتقاء سلامت رواني کادر درماني خصوصاً پرستاران که بهطور مستقيم در کيفيت مراقبت و بهبود سطح سلامت جامعه مؤثر هستند، برنامهريزيهاي مناسب از قبيل مشاورههاي رواندرماني، برگزاري برنامههاي مفرح و روحيهبخش، اعطاي موارد انگيزشي در زمينههاي مختلف انجام شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کارکنان بهداشت، سلامت روان ،COVID- 19
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 10:15
Last Modified: 14 May 2023 10:15
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7043

Actions (login required)

View Item View Item