بررسي تأثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيريکننده از شپش سر در دانشآموزان دختر ابتدايي

اسلام دوست, مرضيه and اميرزاده ايرانق, جميله and قليزاده, صابر and رضاپور, براتعلي (2023) بررسي تأثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيريکننده از شپش سر در دانشآموزان دختر ابتدايي. مجله پرستاري و مامايي, 20 (10).

[img] Text
8 Islamdoust A-10-3612-1.pdf

Download (512kB)

Abstract

آلودگي به شپش بهعنوان يک انگ اجتماعي ازجمله معضلات بهداشتي در دانشآموزان بوده است. لذا اين پژوهش باهدف بررسي تأثير ۱۳۹۹ انجام شد. - مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيريکننده از شپش سر در دانشآموزان دختر ابتدائي در سال ۱۴۰۰ مواد و روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه مداخلهاي از نوع نيمه تجربي بود. جامعه موردبررسي ١٤٠ نفر از دانشآموزان مقطع ابتدايي پايه پنجم شهرري ( ٧٠ نفر در هر يک از دو گروه مداخله و کنترل) بودند که به روش نمونهگيري خوشهاي دومرحلهاي انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادههاي پژوهش پرسشنامه محقق نسخه ۲۰ و آزمونهاي آمار SPSS ساختهاي بود که روايي و پايايي آن توسط مشکي و همکاران تأييد شده است. دادههاي گردآوريشده با استفاده از نرمافزار استنباطي کولموگروف اسميرنوف و آزمونهاي آماري توصيفي و آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره تحليل شدند. دو ماه .(p>0/ يافتهها: نتايج تجزيهوتحليل نشان دادند که قبل از مداخله بين متغيرهاي جمعيتي و زمينهاي در بين دو گروه تفاوت معناداري وجود نداشت ( 05 بعد از مداخله، در ميانگين نمرات متغير آگاهي و سازههاي حساسيت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدي، و رفتار در گروه مداخله در مقايسه با گروه کنترل تفاوت معنادار مشاهده گرديد. بحث و نتيجهگيري: نتايج مطالعه حاضر، تأثير الگوي اعتقاد بهداشتي را در ارتقاي رفتارهاي پيشگيريکننده در خصوص شپش سر را آشکار کرد. نتايج اين تحقيق ميتواند براي آموزشگران حوزه سلامت که در طراحي برنامههاي آموزشي مرتبط با بيماريها تلاش ميکنند، مفيد و سودمند باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شپش سر، مدل اعتقاد بهداشتي، ارتقاء رفتارهاي پيشگيريکننده، دانشآموزان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 10:20
Last Modified: 14 May 2023 10:20
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7045

Actions (login required)

View Item View Item